หน้าหลัก ข่าวสารประชาสัมพันธ์ ประกาศราคากลางงานก่อสร้างจำนวน 5 โครงการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิก (e-bidding)1.โครงการก่อสร้างรางรินส่งน้ำคอน…..กรีตเสริมเหล็ก นานายพงษ์ศักดิ์ ชมภูมิ่ง ถึงนานายบุญยงค์ยวงแก้ว หมูที่ 1 ,2.โครงการก่อสร้างรางรินส่งน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กจากนานางสาวพยอม ยะอิตะ ถึงนานายประยูร วงศ์อรินทร์ หมู่ที่ 1 บ้านปงเจริญ 3.โครงการก่อสร้างรางรินส่งน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก นานายวล โลกคำลือถึงนานายจ่วน วงศ์อรินทร์ หมู่ที่ 2 บ้านท่าล้อ 4. โครงการก่อสร้างรางรินส่งน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กนานางเนาว์ ระมัง ถึงนานายประยูร วงศ์อรินทร์ หมู่ที่ 4 บ้านพิมสาร 5.โครงการก่อสร้างรางรินส่งน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กจากนานางพวงทอง ทองอินทร์ถึงนานางสาวพวม แสงแก้ว หมู่ที่ 4 บ้านพิมสาร

ประกาศราคากลางงานก่อสร้างจำนวน 5 โครงการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิก (e-bidding)1.โครงการก่อสร้างรางรินส่งน้ำคอน…..กรีตเสริมเหล็ก นานายพงษ์ศักดิ์ ชมภูมิ่ง ถึงนานายบุญยงค์ยวงแก้ว หมูที่ 1 ,2.โครงการก่อสร้างรางรินส่งน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กจากนานางสาวพยอม ยะอิตะ ถึงนานายประยูร วงศ์อรินทร์ หมู่ที่ 1 บ้านปงเจริญ 3.โครงการก่อสร้างรางรินส่งน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก นานายวล โลกคำลือถึงนานายจ่วน วงศ์อรินทร์ หมู่ที่ 2 บ้านท่าล้อ 4. โครงการก่อสร้างรางรินส่งน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กนานางเนาว์ ระมัง ถึงนานายประยูร วงศ์อรินทร์ หมู่ที่ 4 บ้านพิมสาร 5.โครงการก่อสร้างรางรินส่งน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กจากนานางพวงทอง ทองอินทร์ถึงนานางสาวพวม แสงแก้ว หมู่ที่ 4 บ้านพิมสาร

0 มีเข้าอ่านล่าสุด
0
1,672
บก01นานางเนาว์ 53000021052563
ร่างทีโออานานางเนาว์ 53000021052563
แบบรูป.นานางเนาว์ 53000021052563
ปร4,5 คกก.นานางเนาว์ 53000021052563
แบบรูป นานางพวงทอง56200021052563
บก01า นานางพวงทอง56200021052563
แบบรูป นานางพวงทอง56200021052563
รายละเอียด2นานางพวงทอง56200021052563
รายละเอียดนานางพวงทอง56200021052563
ปร4,5 นานางพวงทอง56200021052563
นายวลปร4,5คกก
บก01 64900020052563
แบบรูป 64900020052563
ร่างทีโออา 64900020052563
รายละเอียดราคากลาง 64900020052563
บก01 นานางสาวพยอม53900021052563
แบบรูป นานางสาวพยอม53900021052563
ปร4,5 นานางสาวพยอม53900021052563
ปร4,5,2 นานางสาวพยอม53900021052563
ร่างทีโออา นานางสาวพยอม53900021052563
รายละเอียด นานางสาวพยอม53900021052563
บก01นานายพงษ์ศักดฺถึงนานายบุญยงค์40900021052563
แบรูปนานายพงษ์ศักดฺถึงนานายบุญยงค์40900021052563
ปร4,5ข่างนานายพงษ์ศักดฺถึงนานายบุญยงค์40900021052563
ปร4,5คกก.นานายพงษ์ศักดฺถึงนานายบุญยงค์40900021052563
ร่างทีโออานานายพงษ์ศักดฺถึงนานายบุญยงค์40900021052563
รายละเอียดปนานายพงษ์ศักดฺถึงนานายบุญยงค์40900021052563

บทความล่าสุด

อบต.แม่คำมี ขอเชิญชวนประชาชนตำบลแม่คำมี สมัครเป็นสมาชิก โครงการธนาคารขยะ