หน้าหลัก บริการขั้นพื้นฐาน

บริการขั้นพื้นฐาน

การคมนาคม

  • การคมนาคมทางบก ประกอบไปด้วยทางรถยนต์ จะมีทางหลวงชนบทผ่านทำให้ สามารถติดต่อกับอำเภอใกล้เคียงได้สะดวก เส้นทางภายในตำบลเป็นถนนลาดยางและ ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

แหล่งน้ำธรรมชาติ

  • อาศัยแหล่งน้ำทำการเกษตรจากแม่น้ำแม่คำมีไหลผ่านเป็นแหล่งน้ำธรรมชาติ

แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น

  • ประปาหมู่บ้าน