หน้าหลัก บุคลากร อำนาจหน้าที่และอำนาจของหน่วยงานตามที่กฎหมายกำหนด

บุคลากร อำนาจหน้าที่และอำนาจของหน่วยงานตามที่กฎหมายกำหนด

สำนักงานปลัด

สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่คำมี

ลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติไม่จำกัดขอบเขตหน้าที่  เช่น  ติดต่อนัดหมาย  จัดงานรับรองต่างๆ  เตรียมเรื่องและเตรียมการสำหรับการประชุม  ทำรายงานการประชุมและรายงานอื่นๆ  ทำเรื่องติดต่อกับหน่วยงานและบุคคลต่างๆ  ทั้งในประเทศและต่างประเทศ  ติดตามผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมหรือผลการปฏิบัติตามคำสั่งหัวหน้าส่วนราชการ  หรือมีลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติเกี่ยวกับการควบคุมและบริหารงานหลายด้านด้วยกัน  เช่น  งานธุรการ  งานสารบรรณ  งานบุคคล  งานนิติการ  งานประชาสัมพันธ์  งานทะเบียน  งานนโยบายและแผน  งานควบคุมและส่งเสริมการท่องเที่ยว  งานรักษาความสงบเรียบร้อย  งานจัดระบบงาน  งานการเงินการบัญชี  งานพัสดุ  งานจัดพิมพ์และแจกจ่ายเอกสาร  งานระเบียบแบบแผน  งานรวบรวมข้อมูลสถิติ  งานสัญญา  เป็นต้น  และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง  รวมทั้งงานราชการที่มิได้กำหนดให้เป็นหน้าที่ของกอง หรือส่วนราชการใดในองค์การบริหารส่วนตำบลโดยเฉพาะ

สำนักงานปลัดแบ่งส่วนราชการภายใน ดังนี้

 1. งานกฎหมายและคดี

มีรายละเอียดของงานและการปฏิบัติงาน  ดังนี้

 • จัดทำร่างข้อบังคับตามกฎหมาย  ระเบียบ  ข้อบังคับขององค์การบริหารส่วนตำบล
 • งานดำเนินการรับ – ดำเนินการเรื่องร้องเรียน – ร้องทุกข์
 • งานจัดทำทะเบียนคุมงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน – ร้องทุกข์ ขององค์การบริหารส่วนตำบล        ด้านดำเนินการทางคดีแพ่ง คดีอาญาและทางวินัยของพนักงานส่วนตำบลและลูกจ้าง
 • งานตรวจสอบความถูกต้องของการอนุมัติดำเนินการตามข้อบังคับตำบล  ก่อนการบังคับใช้
 • งานที่มีปัญหาเกี่ยวกับกฎหมาย  ระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบล
 • งานนิติกรรม/สัญญาอื่น ๆ  ที่เกี่ยวข้องกับองค์การบริหารส่วนตำบลหรือตามที่ได้รับ
 • งานแผนปฏิบัติราชการตามหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
 • งานเลือกตั้งท้องถิ่น
 • งานข้อมูลระบบศูนย์ข้อมูลเลือกตั้งผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่นและทะเบียน อปท.  กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
 • งานธุรการกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.แม่คำมี
 1. งานบริหารทั่วไป   

มีรายละเอียดของงานและการปฏิบัติงาน  ดังนี้

 • ควบคุมตรวจสอบการทำงานและแก้ไขปัญหาข้อขัดข้องในการปฏิบัติงานต่างๆ  ของพนักงานส่วนตำบล  ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างของสำนักปลัดองค์การบริหารส่วน ตำบลแม่คำมี
 • ควบคุมดูแลและรับผิดชอบเกี่ยวกับงานบริหารงานบุคคลของพนักงานส่วนตำบล  ลูกจ้างประจำ  และพนักงานจ้าง  ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของสำนัก/ส่วนต่างๆ  ภายในองค์การบริหารส่วนตำบลแม่คำมี
 • ควบคุมดูแลความรับผิดชอบงานสวัสดิการของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง  ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของสำนัก/ส่วนต่างๆ  ภายในองค์การบริหารส่วนตำบลแม่คำมีงานรัฐพิธีงานธุรการและงานสารบรรณ  ร่างหนังสือ  โต้ตอบหนังสือและเรื่องนำเสนอผู้บริหารจัดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล  และจัดทำรายงานการประชุมขององค์การ บริหารส่วนตำบล
 • งานเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี  งานควบคุมดูแลรับผิดชอบจัดงานเลี้ยงรับรองการประชุม  สัมมนาต่างๆ
 • งานดูแลรักษา จัดเตรียมและการให้บริการด้านสถานที่วัสดุอุปกรณ์เกี่ยวกับการประชุมสภางานควบคุมภายใน
 • จัดทำฎีกาเบิกจ่ายค่าครุภัณฑ์  เช่น ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จัดทำฎีกาเบิกจ่ายค่าจัดเก็บขยะมูลฝอยในพื้นที่ตำบลแม่คำมี
 • จัดทำฎีกาเบิกจ่ายค่าวัสดุ เช่น วัสดุพาหนะและขนส่ง , วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น , ค่าวัสดุคงทน งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
 1. งานกิจการสภา

มีรายละเอียดของงานและการปฏิบัติงาน  ดังนี้

 • งานเกี่ยวกับระเบียบข้อบังคับการประชุมสภาฯ
 • รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
 • งานประชุมคณะกรรมการสามัญและวิสามัญประจำสภา อบต.
 • งานติดตามผลการปฏิบัติงานตามมติที่ประชุมสภา อบต.
 • งานเลือกตั้งเกี่ยวกับสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
 • งานส่งเสริมและสนับสนุนความรู้และวิชาการแก่สมาชิกสภาอบต.
 • งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรืองานที่ได้รับมอบหมาย
 1. งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

มีรายละเอียดของงานและการปฏิบัติงาน  ดังนี้

 • งานอำนวยการ
 • งานป้องกันสาธารณภัย
 • งานช่วยเหลือฟื้นฟูบรรเทาความเดือดร้อนของราษฎรผู้ประสบภัย
 • งานกู้ภัย
 • งานช่วยเหลือและให้บริหารประชาชนในกิจการสาธารประโยชน์
 • งานวิเคราะห์และจัดทำรายงานสภาพปัญหาต่างๆ ที่อาจเกิดภัยขึ้น
 • จัดทำฎีกางานป้องกันภัยฝ่านพลเรือนและระงับอัคคีภัย ค่าใช้จ่ายในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
 • จัดทำฎีกาเบิกจ่ายแผนงานการเกษตร ในหมวดค่าใช้สอย เช่น โครงการรักษ์น้ำ รักป่า
 • รักแผ่นดิน , โครงการถนนสวย พื้นที่สะอาด ทัศนียภาพงามตา , โครงการส่งเสริมและ อนุรักษ์ฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมฯ
 • งานข้อมูล/การปฏิบัติงานอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนตำบลแม่คำมี (อปพร.)
 • จัดทำฎีกาเบิกจ่ายงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย เช่น  ค่าใช้จ่ายตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล และค่าใช้จ่ายในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
 • งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรืองานที่ได้รับมอบหมาย
 1. งานธุรการและสารบรรณ    

มีรายละเอียดของงานและการปฏิบัติงาน  ดังนี้

งานเกี่ยวกับการรับ-ส่งหนังสือ  และจัดทำทะเบียนคุมหนังสือประเภทต่างๆ  งานจัดทำทะเบียนคุมหนังสือประเภทต่างๆ  เช่น   สมุดรับ-ส่ง หนังสือทั่วไป ลับ , ลับมาก, ลับที่สุด  สมุดคำสั่ง, สมุดติดประกาศ,  สมุดจดบันทึกการประชุม, สมุดตรวจเยี่ยม,  แฟ้มจัดเก็บหนังสือราชการ, ทะเบียนรับ-ส่งหนังสืองานรับเรื่องร้องเรียน-ร้องทุกข์งานควบคุมดูแลรับผิดชอบจัดงานเลี้ยงรับรองการประชุม สัมมนาต่างๆงานดูแลรักษา  จัดเตรียมและให้บริการด้านสถานที่  วัสดุอุปกรณ์เกี่ยวกับการประชุม

งานอำนวยความสะดวกและติดต่อประสานงานเพื่อการจัดการงานต่างๆการประกาศและประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของทางราชการและข้อมูลอื่น ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชน ผ่านหอกระจายข่าวเสียงตามสายของ อบต.งานจัดเก็บ-สืบค้นเอกสารราชการเปิดเว็บไซต์สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดแพร่   www.phraelocal.go.th  ในหัวข้อหนังสือราชการทุกกลุ่มงาน  และจัดพิมพ์หนังสือราชการเพื่อเตรียมความพร้อมในการดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง   อย่างน้อย  2  ครั้งต่อวัน (08.30  น. และ 13.00 น.) ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการประชุมทั่วไปจัดทำฎีกาเบิกจ่ายหมวดค่าใช้สอย ได้แก่ ค่าจ้างเหมาบริการ

จัดทำฎีกาเบิกจ่ายหมวดค่าวัสดุ ได้แก่ วัสดุสำนักงาน , วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ,วัสดุคอมพิวเตอร์ งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย

 1. งานนโยบายและแผน

มีรายละเอียดของงานและการปฏิบัติงาน  ดังนี้

 • งานจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลและแผนดำเนินงานประจำปี
 • งานจัดทำรายงานผลการติดตามและประเมินผลการแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล
 • งานจัดทำโครงการและติดต่อประสานงานโครงการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • งานบันทึกข้อมูลระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนและประเมินผล อปท. (e_plan)  เมนูข้อมูล อปท. , วิสัยทัศน์ , ยุทธศาสตร์ อปท. , จัดทำแผน , เปลี่ยนแปลงแผน , ขออนุมัติ  งบประมาณ  และรายงานนโยบายเร่งด่วน  เป็นต้น
 • งานพิจารณาโครงการ/กิจกรรมที่ขอรับเงินอุดหนุนขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่คำมี
 • งานจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี
 • งานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
 • งานป้องกันและระงับโรคติดต่อ
 • งานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร
 • จัดทำฎีกาเงินอุดหนุน ได้แก่ เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น , เงินอุดหนุนส่วนราชการ
 • จัดทำฎีกางานวางแผนและวิชาการ หมวดค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น
 • จัดทำฎีกางานสร้างความเข้มแข็งและชุมชน หมวดค่าใช้สอย  ค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายจาราจร และงบอุดหนุน เงินอุดหนุนกิจการที่เป็น สาธารณประโยชน์
 • งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย
 1. งานข้อมูลและสารสนเทศ

มีรายละเอียดของงานและการปฏิบัติงาน  ดังนี้

 • งานควบคุมการตรวจนับการรับ – ส่งข้อมูล  และการจัดเก็บข้อมูลข่าวสารผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศต่างๆ
 • งานข้อมูลข่าวสารและจัดทำสื่อการประชาสัมพันธ์งาน/กิจการขององค์การบริหารส่วนตำบล
 • งานดูแลระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร์  และแก้ไขปัญหาคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
 • งานดูแลเว็บไซต์  และบันทึก/ปรับปรุงข้อมูลต่างๆ ในเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่คำมี www.maekamme.go.th   ให้เป็นปัจจุบันทุกวัน
 • งานศูนย์ข้อมูลข่าวสารของ อบต.
 • งานให้บริการโครงการอินเตอร์เน็ตตำบล
 • งานบันทึกและจัดเก็บภาพข่าวสารกิจกรรม/โครงการต่างๆ
 • งานบันทึกข้อมูลระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(INFO)
 • งานบันทึกข้อมูลสารสนเทศต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • งานประชาสัมพันธ์ผลการปฏิบัติงานประจำปี
 • จัดทำฎีกาเบิกจ่ายในหมวดค่าใช้สอย เช่น ค่ารับรองและพิธีการ รายจ่ายเกี่ยวเนื่องที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น  ,ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งฯ , ค่าพวงมาลัยและช่อดอกไม้ในวันปิยมหาราช ,ค่าบำรุงและซ่อมแซม
 • จัดทำฎีกาเบิกจ่ายแผนงานงบกลาง  สำรองจ่าย ค่าใช้จ่ายในกรณีจำเป็นเร่งด่วนไม่สามารถคาดการณ์ไว้ล่วงหน้า ,รายจ่ายตามข้อผูกพัน เงินสมทบกองทุหนหลักประกันสุขภาพ
 • งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย
 1. งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน

มีรายละเอียดของงานและการปฏิบัติงาน  ดังนี้

 • งานส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมของกลุ่มองค์กร/กลุ่มอาชีพต่างๆ
 • งานส่งเสริมและพัฒนาเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส
 • งานจัดทำแผนชุมชนและโครงการต่างๆที่เกี่ยวข้อง
 • งานจัดทำโครงการและติดต่อประสานงานโครงการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องการจัดสวัสดิการและพัฒนาชุมชน
 • งานส่งเสริมโครงการเศรษฐกิจชุมชน
 • งานสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ และผู้ด้อยโอกาส
 • งานสังคมสงเคราะห์ต่างๆ
 • งานบันทึกข้อมูลระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพของ อปท.
 • งานดำเนินการให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชนผู้ประสบภัยต่างๆ
 • งานศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน
 • จัดทำฎีกาเบิกจ่ายงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน
 • จัดทำฎีกาเบิกจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ และผู้ด้อยโอกาส
 • งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย
 1. งานบริหารงานบุคคล

มีรายละเอียดของงานและการปฏิบัติงาน  ดังนี้

 • ควบคุมดูแลและรับผิดชอบงานบริหารงานบุคคลของพนักงานส่วนตำบล  และพนักงานจ้าง  ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของสำนัก/กองต่างๆ ภายในองค์การบริหารส่วนตำบลแม่คำมี
 • ควบคุมดูแลรับผิดชอบงานสวัสดิการของพนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง
 • งานการพัฒนาบุคลากร เช่น การฝึกอบรม  การประชุม  / สัมมนาพนักงานส่วนตำบลลูกจ้างประจำ  และพนักงานจ้าง
 • งานเกี่ยวกับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์  และเครื่องราชต่าง ๆ  ของคณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานส่วนตำบล
 • งานทะเบียนประวัติ  นายกองค์การบริหารส่วนตำบล    สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล  พนักงานส่วนตำบลลูกจ้างและพนักงานจ้าง
 • งานเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีของพนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง
 • งานบรรจุแต่งตั้ง  โอน ย้ายและเลื่อนระดับพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง
 • งานการจัดทำทะเบียนคุมการลาพักผ่อนประจำปีและการลาอื่น ๆ
 • ควบคุมดูแลสมุดลงเวลาราชการ, สมุดขออนุญาตไปราชการ
 • งานการพัฒนาบุคลากร  เช่น  การฝึกอบรม  การประชุม/สัมมนาพนักงานส่วนตำบล   ลูกจ้างประจำ  และพนักงานจ้าง  ของสำนัก/ส่วนต่างๆ  ภายในองค์การบริหารส่วนตำบลแม่คำมี
 • งานเกี่ยวกับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์  และเครื่องราชต่างๆ  ของพนักงานส่วนตำบล  ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง
 • งานทะเบียนประวัติ  คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบล  สมาชิกสภาองค์การบริหาร ส่วนตำบล  พนักงานส่วนตำบล  ลูกจ้างประจำ  และพนักงานจ้างทุกคนภายในองค์การ  บริหารส่วนตำบลแม่คำมี
 • งานจัดทำแผนอัตรากำลังพนักงานส่วนตำบล  และกรอบอัตรากำลังพนักงานจ้าง
 • งานบรรจุ แต่งตั้ง  โอน(ย้าย)  และเลื่อนระดับพนักงานส่วนตำบล  ลูกจ้างประจำ  และ
 • พนักงานจ้างทุกคนภายในองค์การบริหารส่วนตำบลแม่คำมี
 • จัดทำฎีกาเบิกจ่ายเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)  ของส่วนสำนักงานปลัด
 • จัดทำฎีกาเบิกจ่ายในหมวดเงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)
 • จัดทำฎีกาเบิกจ่ายค่าตอบแทน เช่น ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 • จัดทำฎีกาเบิกจ่ายรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด  อื่น เช่น โครงการจ้างบุคคลทำความสะอาดอบต. , โครงการจ้างบุคคลธรรมดาเป็นคนงานทั่วไป , โครงการฝึกอบรมและพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานท้องถิ่น ,ค่าใช้จ่ายในการ                เดินทางไปราชการ
 • จัดทำฎีกาเบิกจ่ายงบลงทุน ค่าจ้างองค์กรหรือเอกชนหรือสถาบันประเมินประสิทธิภาพการ ปฏิบัติงานของอปท.
 • จัดทำฎีกาเบิกจ่ายเงินช่วยเหลือค่าเล่าเรียนบุตร
 • จัดทำฎีกาเบิกจ่ายเงินสมทบประกันสังคม
 • จัดทำฎีกาเบิกจ่ายเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น
 • จัดทำฎีกาเบิกจ่ายโครงการบุคคลดูแลรักษาความปลอดภัยที่ทำการอบต.
 • บันทึกข้อมูลระบบข้อมูลบุคลากรท้องถิ่นแห่งชาติ
 • งานอื่น ๆ  ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
 1. งานการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

มีรายละเอียดของงานและการปฏิบัติงาน  ดังนี้

 • รับผิดชอบดูแลบุคลากรในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก รวมถึงการดำเนินงานในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ นโยบาย แผนงาน และวัตถุประสงค์ของศูนย์  พัฒนาเด็กเล็ก
 • วางแผนการศึกษา ประเมิน และจัดทำรายงานเกี่ยวกับการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
 • การจัดทำงบประมาณในการส่งเสริมและพัฒนาศูนย์เด็กเล็กทุกด้านอย่างต่อเนื่อง
 • จัดทำภาระงานของบุคลากรในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก รวมถึงประเมินผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานบุคลากรของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและส่งเสริมสนับสนุนบุคลากรในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
 • ควบคุมดูแลการจัดซื้อจัดจ้างของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้เป็นตามระเบียบและหนังสือสั่งการโดยเคร่งครัด
 • จัดทำรายงานการศึกษาและสถิติข้อมูลต่าง ๆ
 • การประสานงานกิจกรรมโครงการร่วมกับสถานศึกษาและหน่วยงานอื่นๆ
 • จัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่คำมี
 • จัดระบบการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาขององค์การบริหารส่วน
 • งานส่งเสริมการจัดการศึกษาทุกระบบในองค์การบริหารส่วนตำบล
 • งานดูแลการปฏิบัติงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
 • งานส่งเสริมกิจกรรมศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
 • งานส่งเสริมกิจกรรมกีฬาและนันทนาการ
 • งานจัดทำโครงการและติดต่อประสานงานโครงการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
 • บันทึกข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น(SIS)
 • บันทึกข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่นศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(CCIS)
 • จัดทำโครงการ/ติดต่อประสานงานและติดตามประเมินผลโครงการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อผลักดันให้บรรลุเป้าหมายร่วมของขบวนการพัฒนาระบบการจัดการสุขภาวะโดยชุมชน และเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของข้อตกลงความร่วมมือโครงการสานพลังชุมชนท้องถิ่นเพื่อขับเคลื่อนเครือข่ายตำบลสุขภาวะ
 • การปฏิบัติงานประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารของทางราชการและข้อมูลอื่น ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชน ผ่านหอกระจายข่าวเสียงตามสายของ อบต.
 • เบิกจ่ายฎีกาในแผนงานการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 • เบิกจ่ายฎีกาในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
 • งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย

11.งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  

มีรายละเอียดของงานและการปฏิบัติงาน  ดังนี้

 • งานอบรมเลี้ยงดูเด็ก  เพื่อให้เด็กมีความเจริญเติบโตมีพัฒนาการทุกด้านตามวัยตั้งแต่รับเด็กจากผู้ปกครองจนกระทั่งส่งคืนให้ผู้ปกครองอย่างเรียบร้อย
 • งานจัดกิจกรรมประจำวัน  เพื่อส่งเสริมพัฒนาการ  และเตรียมความพร้อมให้กับเด็ก ให้มีสุขภาพสมบูรณ์  แข็งแรงและได้รับการพัฒนาทั้งด้านร่างกาย  จิตใจ  อารมณ์  สังคม  สติปัญญา  และลักษณะนิสัย  โดยจัดกิจกรรมกลางแจ้ง  ในร่ม  และจัดมุมกิจกรรมต่างๆ    เช่น  มุมหนังสือ  มุมศิลปะ  มุมดนตรี  ฯลฯ
 • งานปลูกจิตสำนึก  ให้เด็กรักชาติ  ศาสนา  และพระมหากษัตริย์  การปกครองระบอบ ประชาธิปไตย       การรักษาสิ่งแวดล้อม  ความมีระเบียบวินัย  มีความรับผิดชอบ  ความมีน้ำใจ  ฯลฯ
 • งานดูแลความปลอดภัยและรักษาความสะอาดภายในและภายนอกศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ให้ถูกสุขลักษณะ  เหมาะสมกับพัฒนาการของเด็กทุกด้าน
 • สำรวจรายชื่อเด็กที่เข้ารับการเลี้ยงดูประจำวัน  เยี่ยมเยือนผู้ปกครองและเด็กในกรณีที่เด็กไม่มาเรียนเกิน 3 วัน และในกรณีที่เกิดปัญหาอื่น ๆ
 • จัดเตรียมสถานที่เรียน  จัดเตรียมอุปกรณ์การเรียน  การสอน  และอาคารสถานที่ต่าง ๆ เช่น  การดูแลสถานที่เรียนให้สะอาดร่มรื่น   ปลอดภัย  เตรียมการผลิตสื่อการเรียนการสอนตลอดจนการจัดทำทะเบียน  สื่ออุปกรณ์  ครุภัณฑ์ ให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน
 • สังเกต และบันทึกความเจริญเติบโต  พฤติกรรม  พัฒนาการต่าง ๆ  ของเด็กเพื่อจะได้เห็น  ความเปลี่ยนแปลงทั้งปกติและผิดปกติที่เกิดขึ้นกับเด็ก
 • ประสานสัมพันธ์ระหว่างเด็กกับพ่อแม่  ผู้ปกครอง  และสมาชิกในครอบครัว  ตลอดจนเป็นสื่อกลางในการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างเด็กกับพ่อแม่  ผู้ปกครองและสมาชิกใน    ครอบครัว  เพื่อทราบพฤติกรรม  พัฒนาการการเปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็ว
 • ดูแลกิจการอาหารกลางวันและอาหารเสริม(นม) ให้เด็กทุกคนได้รับอย่างทั่วถึง
 • ส่งเสริมกิจกรรมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
 • งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย

กองคลัง

กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลแม่คำมี

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ  งานการคลัง งานการเงินและบัญชี งานการจัดเก็บรายได้งานรวบรวมข้อมูลสถิติและวิเคราะห์งบประมาณ  งานพัสดุ  งานธุรการ  งานการจัดการ  เงินกู้  งานจัดระดับงาน งานบริหารงานบุคคล  งานตรวจสอบเกี่ยวกับการเบิกจ่าย  ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเสนอแนะและให้คำปรึกษาแนะนำการทำความเห็นและสรุปรายงาน  ดำเนินการเกี่ยวกับการอนุญาตที่เป็นอำนาจหน้าที่ของหน่วยงานการคลัง เก็บรักษาทรัพย์สินที่มีค่าขององค์การบริหารส่วนตำบล และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง มีรายละเอียดของงานและการปฏิบัติดังต่อไปนี้

กองคลังแบ่งส่วนราชการภายใน ดังนี้

 1. งานธุรการและสารบรรณ

รายละเอียดและการปฏิบัติงาน ดังนี้

 • จัดเตรียมเอกสารการประชุมและจัดทำรายงานประจำเดือน ของกองคลัง
 • งานการส่งหนังสือ (ตรวจสอบ – ลงทะเบียน – ลงวันเดือนปี– บรรจุซอง – นำส่ง)
 • งานการรับหนังสือ (ตรวจ – ลงทะเบียน – แจกจ่าย)
 • งานการเก็บ รักษา และการยืม หนังสือราชการ
 • จัดทำทะเบียนคุมหนังสือประเภทต่างๆ เช่น สมุดทะเบียนรับ – ส่ง หนังสือราชการ
 • อำนวยความสะดวกและติดตามประสานงานเพื่อการจัดการงานต่างๆ ของกองคลัง
 • ติดตามการรายงาน หนังสือสั่งการ จากสำนักงานส่งเสริมการปกครองอำเภอ   สำนักงานส่งเสริมการปกครองจังหวัดแพร่   กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่เกี่ยวข้องกับงานคลัง
 • บันทึกข้อมูลบนระบบ e-GP (ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์)
 • บันทึกข้อมูลระบบ e-Plan (ระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผน)
 • ประสานงานทั่วไปกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอก ของกองคลัง
 • ช่วยดูแลรักษา และแก้ไขเมื่อระบบคอมพิวเตอร์ของสำนักงานที่มีปัญหา
 • จัดทำบัญชีการโอนเงินงบประมาณรายจ่าย และบัญชีแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปี
 • ตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่าง ๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่ในงานธุรการ
 • งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย

         2.งานการเงิน

รายละเอียดและการปฏิบัติงาน ดังนี้

 • จัดทำฎีกาเบิกจ่ายเงิน ในกองคลัง
 • จัดทำรายงานการจัดทำเช็ค  ลงรายละเอียดต่างๆ ให้ครบถ้วน  โดยจัดทำสำเนาคู่ฉบับและตัวจริงให้เก็บไว้กับฎีกาเบิกเงินสำเนาแยกแฟ้มไว้ต่างหาก  1  ฉบับ  ติดตามประสานให้ผู้มีสิทธิรับเงินตามเช็คมารับไปโดยเร็ว  ต้องไม่เกิน  15  วันหลังจากผู้มีอำนาจลงนามในเช็คแล้ว  และดำเนินการจ่ายเช็คให้เสร็จสิ้นโดยเร็ว
 • จัดเรียงฎีกาเบิกจ่ายตามลำดับก่อนหลัง และเก็บรักษาไว้ในแฟ้มอย่างปลอดภัยเพื่อรอรับการตรวจสอบจากผู้มีอำนาจต่อไป  ตรวจสอบเอกสารประกอบฎีกา  ลายมือชื่อ ประทับตรายางจ่ายแล้วลงในใบสำคัญรับเงินหรือใบเสร็จรับเงินทุกครั้งที่จ่ายเงินแล้ว
 • จัดทำทะเบียนคุมงบประมาณรายจ่ายประจำปี
 • จัดทำภาษีหัก ณ ที่จ่าย ในโปรแกรมของสำนักงานสรรพากร
 • งานบันทึกข้อมูลระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนและประเมินผล อปท. (e-plan)  เมนู การเบิกจ่าย , สถานะการดำเนินการ  และรายรับ – รายจ่าย   เป็นต้น
 • จัดทำบัญชีโดยระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 • (Electronic local  Administrative  Accounting  System : e-lAAs  ในระบบรายจ่าย ประกอบด้วยการ           ก่อหนี้ผูกพันและการเบิกจ่ายเงิน รวมทั้งการจัดทำฎีกา รายงานและทะเบียนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • การนำส่งเงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย  เงินประกันสังคม
 • การนำส่งเงินสมทบกองทุน  กบท. ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี
 • ลงนามรับเงินในใบเสร็จรับเงินทั่วไป และนำเงินรายรับฝากธนาคาร
 • จัดทำใบนำส่งเงิน ส่งงานการบัญชี
 • ดำเนินการเบิกตัดปีโครงการที่ดำเนินการไม่ทันในปีงบประมาณนั้น  หรือขออนุมัติจัดทำรายจ่ายค้างจ่ายตามแบบที่กำหนด
 • จัดทำฎีการายจ่ายค้างจ่าย
 • จัดทำแผนการใช้จ่ายเงิน ของหน่วยงานคลัง
 • งาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย
 1. งานการบัญชี

รายละเอียดและการปฏิบัติงาน ดังนี้

 • การตรวจสอบการรับเงินรายได้จากงานพัฒนาและจัดเก็บรายได้  ตามใบนำส่งและใบสรุปใบนำส่งเงินให้ตรงกับใบเสร็จรับเงินและนำฝากธนาคารทุกวัน
 • การตรวจสอบเงินโอนจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและหน่วยงานราชการอื่นๆ   ได้แก่  เงินอุดหนุนทั่วไป , ภาษีมูลค่าเพิ่ม, เงินค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดิน, ภาษีธุรกิจเฉพาะ, ค่าธรรมเนียมป่าไม้ , ค่าภาคหลวงแร่ , ค่าภาคหลวงปิโตรเลียมที่โอนผ่านธนาคารโดยใช้บริการ Self-Service  Banking
 • จัดทำรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองสะสม ณ วันสิ้นเดือนมีนาคมและกันยายนตามแบบรายงานที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนดส่งให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตรวจสอบแล้วรายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบภายในเดือนเมษายนและเดือนตุลาคมของทุกปี
 • จัดทำบัญชีโดยระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 • (Electronic local  Administrative  Accounting  System : e-lAAs  ในระบบบัญชี ประกอบด้วยการจัดทำบัญชีและทะเบียนต่าง ๆ รวมทั้งการจัดทำรายงานการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 • การรับฎีกาเบิกเงินจากงานต่างๆ ลงเลขรับฎีกาวันที่รับใบเบิกและนำส่งให้งานควบคุมงบประมาณตัดยอดเงินงบประมาณ
 • การตรวจเอกสารประกอบฎีกาตามที่หน่วยงานต่าง ๆ ส่งมาขอเบิกจ่ายที่หน่วยงานคลัง
 • จัดทำบันทึกบัญชี  จัดทำทะเบียน และรายงานการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการบันทึกบัญชี การจัดทำทะเบียนและรายงานการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ( ตามหนังสือ กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว 1723 ลงวันที่ 20 มีนาคม 2558 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการบันทึกบัญชี การจัดทำทะเบียน และรายงานการเงินของ  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น )
 • (8) จัดทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กร
 • ปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำเสนอผู้บริหารเพื่อทราบและส่งสำเนาให้นายอำเภอ
 • (9) จัดทำรายงานเงินคงเหลือประจำวันทุกวันที่มีการรับ-จ่ายเงิน และเสนอให้คณะกรรมการเก็บรักษาเงินและผู้บริหารทราบทุกวัน
 • (10) จัดทำทะเบียนคุมฎีกาเบิกจ่าย ตามรายงานการจัดทำเช็ค
 • (11) จัดทำสัญญายืมเงิน  ฎีกาเงินยืม การส่งใช้เงินยืม ในระบบ e-lAAs
 • (12) จัดทำทะเบียนคุมการเบิกจ่ายค่าการศึกษาบุตร ของเจ้าหน้าที่ทุกฝ่าย
 • (13)  ลงนามรับเงินในใบเสร็จรับเงินทั่วไป และนำเงินรายรับฝากธนาคาร
 • (14)  จัดทำรายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร ให้ตรงกับรายงานสถานะทางการเงินประจำวัน
 • (15) ดำเนินเรื่องขอเบิกจ่ายคืนเงินค่ารักษาพยาบาล จากสำนักงาน สปสช.
 • (16) งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย
 1. งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้

รายละเอียดและการปฏิบัติงาน ดังนี้

 • จัดเก็บรายได้ที่องค์การบริหารส่วนตำบลแม่คำมีจัดเก็บเอง และเงินโอนทุกประเภท  รับเงินรายได้ , ออกใบเสร็จรับเงินพร้อมทั้งนำใบส่งเงินสรุปฯ   โดยประสานงานกับงานการเงินเรื่องการรับเงินโอนต่างจังหวัด และกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น , นำมารวมในใบนำส่งเงินก่อนให้งานการเงิน กรณีรับเงินสดหรือเช็คต่างจังหวัดก่อนนำฝากธนาคารและส่งหลักฐานให้งานการบัญชี   เพื่อจะใช้สอบยันให้ตรงกัน  และส่งมอบเงินให้แก่เจ้าหน้าที่การเงินภายในเวลา  15.00  น. ของทุกวัน
 • ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน รวมทั้งรายละเอียดต่าง ๆ ของผู้มาชำระค่าภาษีทุกประเภท          กับทะเบียนลูกหนี้ให้ถูกต้อง ครบถ้วน และทำให้เป็นปัจจุบัน มีการจำหน่ายชื่อลูกหนี้ ลงเล่มที่ เลขที่ ใบเสร็จรับเงิน และวันที่รับชำระเงิน ในทะเบียนลูกหนี้ทุกครั้งที่มีการรับเงิน
 • งานประเมินจัดเก็บรายได้ การแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินภาษี
 • จำหน่ายลูกหนี้ค้างชำระออกจากบัญชี เร่งรัดการจัดเก็บรายได้ มีการติดตามทวงหนี้ จากลูกหนี้โดยตรง
 • จัดทำทะเบียนคุมลูกหนี้ค่าภาษี ได้แก่ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน , ภาษีบำรุงท้องที่ , ภาษีป้าย, และ พ.ร.บ.สาธารณสุข
 • จัดทำทะเบียนคุมใบเสร็จรับเงิน และทำรายงานการใช้ใบเสร็จรับเงินประจำปี เสนอต่อหัวหน้าหน่วยงานคลัง เพื่อจะได้รวบรวมรายงานเสนอผ่านปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นทราบ
 • เก็บรักษาสำเนาใบเสร็จรับเงินซึ่งยังมิได้ตรวจสอบจากผู้มีอำนาจตรวจสอบไว้ในที่ปลอดภัยอย่าให้สูญหาย
 • จัดทำบัญชีโดยระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 • (Electronic local  Administrative  Accounting  System : e-lAAs  ในระบบรายรับ ประกอบด้วยการรับเงินทุกประเภท รวมทั้งการออกใบเสร็จรับเงินและหลักฐานการรับเงิน รายงานและทะเบียนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • งานเร่งรัดจัดเก็บและตรวจสอบภาษีประจำเดือน เช่น ค่าขยะให้หมดไป โดยไม่มีค้าง ตามขั้นตอน
 • จัดทำทะเบียน ผท. 4,5
 • จัดทำโครงการปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ให้เสร็จสิ้น
 • ตามโครงการโดยเร็ว
 • จัดทำรายงานเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์ เป็นประจำทุกเดือน
 • จัดทำใบนำส่งเงิน ส่งงานการบัญชี
 • งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย
 1. งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ

รายละเอียดและการปฏิบัติงาน ดังนี้

 • งานตรวจสอบพัสดุประจำปี
 • จัดทำแผนการจัดหาพัสดุประจำปี และแผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างตามแบบ ผด.1,ผด.2,ผด.3,ผด.5 และรายงานตามแบบ ผด.6  ในฐานะหน่วยงานพัสดุกลาง
 • ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามแผน ฯ และขั้นตอนต่างๆ ตามระเบียบพัสดุฯ
 • จัดทำบัญชีรับจ่ายวัสดุ,ทะเบียนครุภัณฑ์ลงเลขรหัสที่ตัวครุภัณฑ์  การยืมพัสดุต้องทวงถามติดตามเมื่อครบกำหนดคืน
 • แต่งตั้งคณะกรรมการจำหน่ายพัสดุกรณีมีพัสดุที่ไม่ใช้หรือเลิกใช้เสื่อมสภาและสูญหายไม่สามารถใช้การได้และจำหน่ายออกบัญชีหรือทะเบียน
 • ควบคุมดูแลการใช้รถจักรยานยนต์ เลขทะเบียน น – 6468 แพร่  และรถยนต์
 • เลขทะเบียน กค – 7286 แพร่
 • งานบันทึกข้อมูลระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนและประเมินผล อปท. (e_plan)  เมนูข้อมูล อปท. , ลงนามสัญญา และสถานะการดำเนินการ  เป็นต้น
 • จัดทำบัญชีโดยระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 • (Electronic local  Administrative  Accounting  System : e-lAAs  ในระบบรายจ่าย เมนูจัดทำรายงานขอซื้อขอจ้าง จัดทำเอกสารแนบท้ายสัญญา
 • บันทึกข้อมูลบนระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ของกรมบัญชีกลาง  e-GP
 • ทำรายงาน สขร. 1 เป็นประจำทุกเดือน
 • ปฏิบัติงานที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ตามระเบียบฯ กฎหมาย และหนังสือสั่งการ โดยเคร่งคัด รัดกุม รอบคอบ เพื่อมิให้เกิดข้อผิดพลาด อันจะเป็นผลเสียต่อทางราชการได้
 • งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย

กองช่าง  องค์การบริหารส่วนตำบลแม่คำมี

มีหน้าที่ปฏิบัติ งานออกแบบ วางผังหลัก  ออกแบบสถาปัตยกรรม  ครุภัณฑ์  และออกแบบคำนวณด้านวิศวกรรมต่างๆ การควบคุมงานก่อสร้างและซ่อมแซม  บำรุง รักษา  และติดตามผลวิจัยงานทางสถาปัตยกรรมและวิศวกรรม  ควบคุมการเขียนแบบ  รูปรายการก่อสร้าง  การประมาณราคาตรวจรับงานงวดเพื่อเบิกจ่ายเงิน  ให้บริการตรวจสอบแบบรูปและรายการ  ตลอดจนเป็นที่ปรึกษาในงานออกแบบและก่อสร้างขององค์การบริหารส่วนตำบลและบริการงานทั่วไปของหน่วยงาน  ซึ่งตำแหน่งต่างๆ เหล่านี้มีลักษณะที่จำเป็นต้องใช้ผู้มีความรู้ความชำนาญ         ในวิชาช่างโยธา  วิชาการทางวิศวกรรมและสถาปัตยกรรมงานช่างรังวัด  งานช่างสำรวจ  ออกแบบคำนวณวิศวกรรมต่างๆ งานด้านสวนสาธารณะ  งานด้านไฟฟ้าและแสงสว่างสาธารณะ  การให้คำปรึกษาแนะนำหรือตรวจสอบที่เกี่ยวกับงานสถาปัตยกรรมและวิศวกรรม  และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง

กองช่างแบ่งส่วนราชการภายใน ดังนี้

 1. งานก่อสร้าง

มีรายละเอียดของงานและการปฏิบัติงาน  ดังนี้

 • งานวางผังพัฒนาเมือง งานควบคุมทางผังเมือง งานจัดรูปที่ดินและฟื้นฟูเมือง กำหนดแนวเขตที่สาธารณะเพื่อขอการครองสิทธิ์ในที่สาธารณะ  การบุกรุกที่ดินในที่สาธารณะการบุกรุกที่ดินให้เป็นที่สาธารณะดูแลตรวจสอบที่สาธารณะสิ่งสาธารณูปการ  เช่น  ถนน  ทางเท้า  คันดิน  สะพาน  ท่อระบายน้ำ
 • ตรวจสอบงานก่อสร้างที่มีผู้อื่นขออนุญาตก่อสร้างทุกประเภทที่ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น ให้ก่อสร้างถูกต้องตามแบบที่ได้รับอนุญาต
 • ตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่
 • งานจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
 • งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย
 1. งานออกแบบและควบคุมอาคาร   

มีรายละเอียดของงานและการปฏิบัติงาน  ดังนี้

 • งานสำรวจ ออกแบบ
 • งานช่างรังวัด
 • งานเขียนแบบต่าง ๆ
 • การคำนวณแบบด้านช่างโยธา
 • การควบคุมงาน โดยได้รับอนุญาตตามพ.ร.บ.ควบคุมอาคาร  ตลอดจนกฎหมายอื่น ๆที่เกี่ยวข้อง
 • การขุดดิน – ถมดินตาม พ.ร.บ. ขุดดินและถมดิน
 • งานป้องกันน้ำท่วมขัง แผนงานบำรุงรักษาคูคลองสาธารณะงานล้างท่อระบายน้ำ
 • งานประมาณการราคาก่อสร้างถนนและรางระบายน้ำ
 • งานบำรุงรักษาคูคลอง ท่อระบาย
 • งานลงข้อมูลค่าพิกัดแผนที่แสดงขอบเขตและสถานที่ดำเนินโครงการ ผ่านระบบข้อมูลภูมิสารสนเทศการจัดการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-plan)
 • งานดูแลบำรุงรักษาครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างสาธารณประโยชน์
 • งานดำเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนที่ได้รับเรื่องร้องทุกข์-ร้องเรียน
 • งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย
 1. งานประสานสาธารณูปโภค

มีรายละเอียดของงานและการปฏิบัติงาน  ดังนี้

 • งานประสานสาธารณูปโภค งานกิจการประปา  งานวิศวกรรมจราจร  งานไฟฟ้าสาธารณะ   รวมตลอดถึงเรื่องร้องทุกข์-ร้องเรียน  และเรื่องอื่น ๆ
 • งานดูแล รักษาความสะอาดเรียบร้อยภายในสำนักงาน อาคารอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบล  พร้อมทั้งจัดเตรียมสถานที่สำหรับการประชุม
 • งานดูแล ปรับปรุงภูมิทัศน์ทั่วไปขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่คำมี เช่น  สวนหย่อม                     การประดับธง  แผ่นป้ายประชาสัมพันธ์  ฯลฯ
 • งานดูแลรักษาความสะอาดรถจักรยานยนต์
 • งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย
 1. งานธุรการและสารบรรณ

มีรายละเอียดของงานและการปฏิบัติงาน  ดังนี้

 • ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานธุรการ  งานสารบรรณ
 • งานเกี่ยวกับการรับ-ส่งหนังสือ  และจัดทำทะเบียนคุมหนังสือประเภทต่างๆ
 • งานจัดทำทะเบียนคุมหนังสือประเภทต่างๆ  เช่น   สมุดรับ-ส่ง หนังสือทั่วไป ปกปิด, ลับ , ลับมาก, สมุดคำสั่ง, สมุดติดประกาศ, สมุดลงเวลาราชการ, สมุดขออนุญาตไปราชการ, สมุดจดบันทึกการประชุม, สมุดตรวจเยี่ยม, สมุดควบคุมวันลาพนักงานจ้าง, แฟ้มจัดเก็บหนังสือราชการ, ทะเบียนรับ-ส่งหนังสือ
 • งานรับเรื่องร้องเรียน-ร้องทุกข์
 • งานดูแลรักษา  จัดเตรียมและให้บริการด้านสถานที่  วัสดุอุปกรณ์เกี่ยวกับการประชุม
 • งานอำนวยความสะดวกและติดต่อประสานงานเพื่อการจัดการงานต่างๆ
 • งานจัดเก็บ-สืบค้นเอกสารราชการ
 • จัดทำฎีกาเบิกจ่ายในหมวดเงินเดือน(ฝ่ายประจำ) และฎีกาเบิกจ่ายหมวดอื่นๆ
 • งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย