หน้าหลัก ติดต่อ อบต. แม่คำมี

ติดต่อ อบต. แม่คำมี

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่คำมี

ที่อยู่ : ๑/๑ หมู่ที่ ๓ ตำบลแม่คำมี อำเภอหนองม่วงไข่
จังหวัดแพร่ ๕๔๑๗๐
โทรศัพท์ : ๐-๕๔๕๐-๖๑๘๑
โทรสาร : ๐๕๔-๕๐๖-๑๘๐
Website : www.maekammee.go.th, E-Mail : saraban@maekammee.go.th

หมายเลขโทรศัพท์ภายใน

โทรศัพท์: ๐-๕๔๕๐-๖๑๘๑

  • สำนักงานปลัดฯ ต่อ ๑๑
  • ส่วนการคลัง ต่อ ๑๒
  • ห้องประชุม ต่อ ๑๓
  • หัวหน้าสำนักงานปลัดฯ ต่อ ๑๔
  • ปลัด อบต. ต่อ ๑๕
  • นายก อบต. ต่อ ๑๖
  • ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ ต่อ ๑๗
  • ส่วนโยธา ต่อ ๑๘

หากไม่ได้รับความเป็นธรรม/เรื่องราวร้องเรียน/ร้องทุกข์

 

 

นางกันยกร  ศิริพบพร

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่คำมี

โทร. 054-506181 ต่อ 15

 

นางอรชร  คำลือ

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

โทร. 054-506181 ต่อ 15

 

ว่าที่ร้อยตรีสุรชัย  ใจนนถึ

หัวหน้าสำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

โทร. 054-506181 ต่อ 11

 

นายวิทยา  เขื่อนพันธ์

ผู้อำนวยการกองช่าง

โทร. 054-506181 ต่อ 13

 

นางสาวปนิตา  วงศ์ชัยพานิชย์

ผู้อำนวยการกองคลัง

โทร. 054-506181 ต่อ 12

 

 

สถานที่ติดต่อ

สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลแม่คำมี
๑/๑ หมู่ที่ ๓ ตำบลแม่คำมี อำเภอหนองม่วงไข่ จังหวัดแพร่ ๕๔๑๗๐
โทรศัพท์: ๐-๕๔๕๐-๖๑๘๑ ต่อ ๑๑
โทรสาร: ๐๕๔-๕๐๖-๑๘๐

แบบฟอร์มการขอข้อมูลข่าวสารของอบต.แม่คำมี
แบบฟอร์มการรับเรื่องราวร้องทุกข์

สถานที่ติดต่อ

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลแม่คำมี
๑/๑ หมู่ที่ ๓ ตำบลแม่คำมี อำเภอหนองม่วงไข่ จังหวัดแพร่ ๕๔๑๗๐
โทรศัพท์: ๐-๕๔๕๐-๖๑๘๑ ต่อ ๑๘
โทรสาร: ๐๕๔-๕๐๖-๑๘๐

แบบฟอร์มการขออนุญาตก่อสร้าง