หน้าหลัก ติดต่อ อบต. แม่คำมี

ติดต่อ อบต. แม่คำมี

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่คำมี

ที่อยู่ : ๑/๑ หมู่ที่ ๓ ตำบลแม่คำมี อำเภอหนองม่วงไข่
จังหวัดแพร่ ๕๔๑๗๐
โทรศัพท์ : ๐-๕๔๕๐-๖๑๘๑
โทรสาร : ๐๕๔-๕๐๖-๑๘๐
Website : www.maekammee.go.th, E-Mail : saraban@maekammee.go.th

หมายเลขโทรศัพท์ภายใน

โทรศัพท์: ๐-๕๔๕๐-๖๑๘๑

  • สำนักงานปลัดฯ ต่อ ๑๑
  • กองคลัง ต่อ ๑๒
  • ห้องประชุม ต่อ ๑๘
  • สำนักงานปลัดฯ ต่อ ๑๑
  • ปลัด อบต. ต่อ ๑๕
  • นายก อบต. ต่อ ๑๖
  • ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ ต่อ ๑๗
  • กองคลัง ต่อ ๑๓

unduhcrack is an all-in-one online site that offers a wide range of cracks, keygens, and patches for many different kinds of software. Our website has a huge collection of cracked software, which lets users use special features without buying expensive licenses. With an easy-to-use interface, users can easily move around in our large library and find the tools they need quickly. We care a lot about the security and safety of our guests, so we make sure that all cracked software files are scanned carefully for malware and other possible risks.

หากไม่ได้รับความเป็นธรรม/เรื่องราวร้องเรียน/ร้องทุกข์

 

                                                                                       

นายผดุงสินธุ์  ศรีใจอินทร์

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่คำมี

โทร. 098-7461654

 

นางกันยกร  ศิริพบพร

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

โทร. 099-4969553

 

นางอรชร  คำลือ

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

โทร. 086-9185625

 

ว่าที่ร้อยตรีสุรชัย  ใจนนถึ

หัวหน้าสำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

โทร. 096-677613

 

นายวิทยา  เขื่อนพันธ์

ผู้อำนวยการกองช่าง

โทร. 097-239550

 

นางสาวปนิตา  วงศ์ชัยพานิชย์

ผู้อำนวยการกองคลัง

โทร. 089-4317291

สถานที่ติดต่อ

สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลแม่คำมี
๑/๑ หมู่ที่ ๓ ตำบลแม่คำมี อำเภอหนองม่วงไข่ จังหวัดแพร่ ๕๔๑๗๐
โทรศัพท์: ๐-๕๔๕๐-๖๑๘๑ ต่อ ๑๑
โทรสาร: ๐๕๔-๕๐๖-๑๘๐

แบบฟอร์มการขอข้อมูลข่าวสารของอบต.แม่คำมี
แบบฟอร์มการรับเรื่องราวร้องทุกข์

สถานที่ติดต่อ

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลแม่คำมี
๑/๑ หมู่ที่ ๓ ตำบลแม่คำมี อำเภอหนองม่วงไข่ จังหวัดแพร่ ๕๔๑๗๐
โทรศัพท์: ๐-๕๔๕๐-๖๑๘๑ ต่อ ๑๘
โทรสาร: ๐๕๔-๕๐๖-๑๘๐

แบบฟอร์มการขออนุญาตก่อสร้าง