หน้าหลัก ติดต่อ อบต. แม่คำมี

ติดต่อ อบต. แม่คำมี

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่คำมี

ที่อยู่ : ๑/๑ หมู่ที่ ๓ ตำบลแม่คำมี อำเภอหนองม่วงไข่
จังหวัดแพร่ ๕๔๑๗๐
โทรศัพท์ : ๐-๕๔๕๐-๖๑๘๑
โทรสาร : ๐๕๔-๕๐๖-๑๘๐
Website : www.maekammee.go.th, E-Mail : webmaster1@maekammee.go.th

หมายเลขโทรศัพท์ภายใน

โทรศัพท์: ๐-๕๔๕๐-๖๑๘๑

  • สำนักงานปลัดฯ ต่อ ๑๑
  • ส่วนการคลัง ต่อ ๑๒
  • ห้องประชุม ต่อ ๑๓
  • หัวหน้าสำนักงานปลัดฯ ต่อ ๑๔
  • ปลัด อบต. ต่อ ๑๕
  • นายก อบต. ต่อ ๑๖
  • ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ ต่อ ๑๗
  • ส่วนโยธา ต่อ ๑๘

หากไม่ได้รับความเป็นธรรม/เรื่องราวร้องเรียน/ร้องทุกข์

สายตรงนายก อบต.

โทร. 098-746-1654

สถานที่ติดต่อ

สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลแม่คำมี
๑/๑ หมู่ที่ ๓ ตำบลแม่คำมี อำเภอหนองม่วงไข่ จังหวัดแพร่ ๕๔๑๗๐
โทรศัพท์: ๐-๕๔๕๐-๖๑๘๑ ต่อ ๑๑
โทรสาร: ๐๕๔-๕๐๖-๑๘๐

แบบฟอร์มการขอข้อมูลข่าวสารของอบต.แม่คำมี
แบบฟอร์มการรับเรื่องราวร้องทุกข์

สถานที่ติดต่อ

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลแม่คำมี
๑/๑ หมู่ที่ ๓ ตำบลแม่คำมี อำเภอหนองม่วงไข่ จังหวัดแพร่ ๕๔๑๗๐
โทรศัพท์: ๐-๕๔๕๐-๖๑๘๑ ต่อ ๑๘
โทรสาร: ๐๕๔-๕๐๖-๑๘๐

แบบฟอร์มการขออนุญาตก่อสร้าง