หน้าหลัก ลักษณะสังคม

ลักษณะสังคม

ลักษณะสังคม

สภาพสังคมของตำบลแม่คำมี มีลักษณะเป็นสังคมเกษตรกรรม มีความรู้ ความชำนาญและประสบการณ์ในการทำนาข้าวเป็นหลัก ประชาชนอยู่ร่วมกันด้วยความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ อยู่อย่างพอเพียง มีวัดเป็นศูนย์รวมจิตใจของประชาชน

สถาบันและองค์กรทางศาสนา

สถาบันและองค์กรทางศาสนาในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลแม่คำมี มีจำนวน ๑ แห่ง ดังนี้

  • วัดแม่คำมีรัตนปัญญา

วัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น

ประเพณีที่สำคัญในท้องถิ่นตำบลแม่คำมี เป็นประเพณีที่มีการอนุรักษ์ทางศิลปวัฒนธรรมไว้ก็คือ ประเพณีสรงน้ำพระในเทศกาลสงกรานต์ และประเพณีลอยกระทง

การศึกษาในตำบล

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่คำมี มีหน่วยงานให้บริการด้านการศึกษา ในพื้นที่ ดังต่อไปนี้

  • ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลแม่คำมี จำนวน ๑ แห่ง
  • โรงเรียนประถมศึกษา จำนวน ๑ แห่ง
  • ศูนย์การเรียนชุมชนตำบลแม่คำมี จำนวน ๑ แห่ง

ความปลอดภัย ในตำบล

  • ป้อมยามตำรวจชุมชน จำนวน ๑ แห่ง

การสาธารณสุข

  • โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพรัตนปัญญา จำนวน ๑ แห่ง