หน้าหลัก สาธารณูปโภค

สาธารณูปโภค

ไฟฟ้า ในตำบล

  • ประชาชนในตำบลมีไฟฟ้าใช้ครบทุกครัวเรือน

การสื่อสาร ในตำบล

  • บ้านเรือนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลแม่คำมี จำนวนบ้านที่มีโทรศัพท์ ๑๕๗ หลังคาเรือน

ประปา ในตำบล

  • การให้บริการทางสาธารณูปโภค ด้านการประปา เพื่อการอุปโภคบริโภคแก่ประชาชนในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลแม่คำมี แยกรายหมู่บ้าน ดังนี้
หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน จำนวนผู้ใช้น้ำ (ครัวเรือน) หมายเหตุ
    บ้านปงเจริญ ๒๐๖ หมู่บ้านดำเนินการเอง  
  บ้านท่าล้อ ๒๒๗  
    บ้านรัตนปัญญา ๑๕๙    
  บ้านพิมสาร ๗๑  
    รวม ๖๖๓  

ข้อมูล : ณ เดือนพฤษภาคม ๒๕๕๗
ที่มาของข้อมูล : งานจัดเก็บรายได้ ส่วนการคลัง อบต.แม่คำมี