หน้าหลัก ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง ประกาศประกวดราคางานก่อสร้างจำนวน 5 โครงการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิก (e-bidding)1.โครงการก่อสร้างรางรินส่งน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก นานายพงษ์ศักดิ์ ชมภูมิ่ง ถึงนานายบุญยงค์ยวงแก้ว หมูที่ 1 ,2.โครงการก่อสร้างรางรินส่งน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กจากนานางสาวพยอม ยะอิตะ ถึงนานายประยูร วงศ์อรินทร์ หมู่ที่ 1 บ้านปงเจริญ 3.โครงการก่อสร้างรางรินส่งน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก นานายวล โลกคำลือถึงนานายจ่วน วงศ์อรินทร์ หมู่ที่ 2 บ้านท่าล้อ 4. โครงการก่อสร้างรางรินส่งน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กนานางเนาว์ ระมัง ถึงนานายประยูร วงศ์อรินทร์ หมู่ที่ 4 บ้านพิมสาร 5.โครงการก่อสร้างรางรินส่งน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กจากนานางพวงทอง ทองอินทร์ถึงนานางสาวพวม แสงแก้ว หมู่ที่ 4 บ้านพิมสาร

ประกาศประกวดราคางานก่อสร้างจำนวน 5 โครงการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิก (e-bidding)1.โครงการก่อสร้างรางรินส่งน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก นานายพงษ์ศักดิ์ ชมภูมิ่ง ถึงนานายบุญยงค์ยวงแก้ว หมูที่ 1 ,2.โครงการก่อสร้างรางรินส่งน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กจากนานางสาวพยอม ยะอิตะ ถึงนานายประยูร วงศ์อรินทร์ หมู่ที่ 1 บ้านปงเจริญ 3.โครงการก่อสร้างรางรินส่งน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก นานายวล โลกคำลือถึงนานายจ่วน วงศ์อรินทร์ หมู่ที่ 2 บ้านท่าล้อ 4. โครงการก่อสร้างรางรินส่งน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กนานางเนาว์ ระมัง ถึงนานายประยูร วงศ์อรินทร์ หมู่ที่ 4 บ้านพิมสาร 5.โครงการก่อสร้างรางรินส่งน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กจากนานางพวงทอง ทองอินทร์ถึงนานางสาวพวม แสงแก้ว หมู่ที่ 4 บ้านพิมสาร

0 มีเข้าอ่านล่าสุด
0
1,382
ประกาศ221052563
ประกาศ21052563

บทความล่าสุด

สรุปผลการจัดซ์้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2564 (สขร. 1)