หน้าหลัก การประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

การประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

การประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(Local Performance Assessment: LPA)

ด้านที่ 1 การบริหารจัดการ

ด้านที่ 1 การบริหารจัดการ2

 

  หมวด 1 การวางแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 

1.1 ความสามารถในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ตามกรอบระยะเวลาที่กำหนด

1) หนังสือที่เสนอ ผวจ.กรณีมีการขยายเวลา การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น
2) ประกาศของ อปท.เรื่องการประกาศใช้แผน พัฒนาสามปี

1.2 การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น สี่ปี (พ.ศ.2561-2564)

1) คำสั่งหรือประกาศผู้รับผิดชอบจัดทำประชาคมท้องถิ่น
2) ประกาศสัดส่วนประชาคมท้องถิ่น เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เป็นปัจจุบัน
3) รายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น
4) บัญชีโครงการพัฒนา (แบบ ผ.01 ผ.02 ผ.03 ผ.04 ผ.05 ผ.06 ผ.07 และ ผ.08 แล้วแต่กรณี)
5) รายงานการประชุมประชาคมท้องถิ่น ที่จัดทำ หรือทบทวน หรือเพิ่มเติม หรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี

1.3 อปท.ได้ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี

1) สำเนาหนังสือเชิญประชุมหรือเอกสารการประชาสัม-พันธ์ฯ ที่มีการเผยแพร่อย่างหลากหลายและทั่วถึง
2) สำเนารายงานการประชุมประชาคมท้องถิ่น ในระดับชุมชน/หมู่บ้าน/อำเภอ ในการรับทราบปัญหาความต้องการของประชาชนหรือสำเนารายงานการประชุมในการส่งเสริมกระบวนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
3) สำเนารายงานการประชุมประชาคมท้องถิ่น ในระดับตำบล/ชุมชนตำบล/ชุมชนเมือง/ชุมชนนคร/จังหวัด หรือท้องถิ่น หรือการประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นหรือคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ที่มีการนำปัญหาความต้องการ/ข้อเสนอแนะจากการประชุมประชาคมท้องถิ่นมาวิเคราะห์และจัดลำดับความสำคัญ

1.4 ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดกับยุทธศาสตร์การพัฒนาของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

1) เอกสารประกอบแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค ได้แก่ ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดกับยุทธศาสตร์การพัฒนา ของอปท. (แบบ ยท. 01) แผนผังยุทธศาสตร์ (Strategic map) (แบบ ยท. 02) รายละเอียดยุทธศาสตร์ (แบบ ยท. 03)
2) เอกสารประกอบแสดงให้เห็นถึงยุทธศาสตร์ของ อปท. ประกอบด้วย วิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ จุดยืนทางยุทธศาสตร์

1.5 อปท.นำโครงการพัฒนาในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) มาดำเนินการตามแผนฯ โดยใช้เงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี/เพิ่มเติม หรือเงินนอกงบประมาณ(เฉพาะโครงการที่กำหนดไว้ในแผนพัฒนาฯ ปี 2561)

1) เอกสาร/หลักฐานที่แสดงว่า อปท.ได้รับงบประมาณจากภาครัฐหรืออื่นๆ
2) เอกสาร/หลักฐานที่แสดงให้เห็นถึงโครงการพัฒนาที่ได้ดำเนินการจริงที่ใช้เงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีหรือเงินนอกงบประมาณ

1.6 Creating a local sufficiency economy development plan (Agriculture and water resources) (Local Sufficiency Economy Plan : LSEP)

1) The LSEP plan is prepared in Part 1: General conditions and basic information. of the four-year local development plan (2018 – 2021)

2) Survey/Database

3) Letter of coordination or request for cooperation from relevant agencies.

4) Documents/evidence showing the development project that has actually been implemented.

5) Proceed according to the most urgent letter from the Ministry of Natural Resources and Environment at MT 0810.3/W 2172, dated 19 Oct. 2016, regarding surveying data to prepare a local sufficiency economy development plan. (Agriculture and water resources) (Local Sufficiency Economy Plan : LSEP) for fiscal year 2018

1.7 Guidelines for monitoring and evaluating local development plans

1) A copy of the meeting report of the monitoring committee. Letter of meeting agenda notifying the committee

2) A copy of the meeting minutes showing the setting of guidelines. How to track and evaluation of local development plans, consisting of frameworks and guidelines for monitoring and evaluation/regulations Methods for monitoring and evaluation/specifying tools used for monitoring and evaluation

3) A copy of the meeting report showing the process or steps for monitoring and evaluating the local development plan.

4) Copy of report of results and suggestions This is obtained from monitoring and evaluating local development plans to local administrators.

5) A letter showing that the local administrator reports the results and offers opinions obtained from monitoring and evaluating the local development plan to the local council.

6) A copy of the local council meeting report and opinions received from the local council meeting. in monitoring and evaluating local development plans

7) A copy of the minutes of the local development committee meeting. and present opinions obtained from the committee meeting in monitoring and evaluating local development plans

8) A copy of the announcement of the results of monitoring and evaluation of the local development plan to local people in an open place.

1.8 Monitoring and evaluating local development plans in the e-plan system

1) Evidence of recording follow-up results in the e-plan system.

2) Report of the meeting of the monitoring and evaluation committee Local development plan results

3) Report on the results of monitoring and evaluating the local development plan.

4) Reports of local council and local development committee meetings.

1.9 Provincial Administrative Organization Lead development projects in the four-year local development plan (2018-2021) that has gone through the process of coordinating district/provincial local development plans. To proceed using the annual/additional expenditure budget. or money outside the budget in fiscal year 2018

1) Examine the project details of the four-year local development plan. (2018-2021) for coordinating the development project of the Provincial Administrative Organization (Form P.03)

2) Check development project details Four-year local development plan (2018-2021) for coordinating the Provincial Administrative Organization Development Project of the District Local Development Plan Coordinating Committee (Form P.03/1)

3) Check the number of development projects in the four-year local development plan (Pho. 04 or other PAO forms) and compare them with the projects that appear in the budget expenditure/off-budget regulations. What percentage of the amount is? Development projects specified in the plan Local development for four years, only in 2018

4) Documents/evidence showing the development project that has actually been implemented.

Section 2: Preparation of important databases

Acapsoft Xorit Crack is a state of the art tool for making software that makes difficult code jobs easier. With its unique combination of features and functions, this cutting edge software is a must have for creators of all levels. This is a file encryption program that uses standard XOR encryption with keys that are the same size as the file being secured.

  หมวด 2 การจัดทำฐานข้อมูลที่สำคัญ 

2.1 อปท.บันทึกข้อมูลตามฐานข้อมูลที่สำคัญตามกรอบระยะเวลา

1) มีการบันทึกข้อมูลตามฐานข้อมูลผ่านระบบสารสนเทศของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน เป็นปัจจุบันอย่างต่อเนื่อง ทุกระบบ ตามแนวทางที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด
2) การบริหารจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (มฝ. 1 , มฝ. 2)
3) ระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (info)
4) ให้ใช้ข้อมูล ณ วันที่คณะกรรมการเข้าตรวจ

 

  หมวด 3 การจัดการข้อร้องเรียน 

3.1 ร้อยละของข้อร้องเรียนต่อ อปท.ที่ดำเนินการสำเร็จลุล่วง

1) มีการมอบหมายหน่วยงาน/จนท.รับผิดชอบของหน่วยงาน
2) คำสั่งแต่งตั้งจนท.รับผิดชอบ
3) ทะเบียนรับเรื่องร้องเรียน
4) หลักฐานการรายงานผลให้ทราบภายใน 15 วัน

3.2 ร้อยละของข้อร้องเรียนที่มาจากศูนย์ดำรงธรรม ที่ดำเนินการสำเร็จลุล่วง

1) การดำเนินการจัดการข้อร้องเรียนสำเร็จลุล่วง หมายถึง มีการจัดทำบัญชีรับเรื่องราวร้องทุกข์ ร้องเรียนฯ และดำเนินการแก้ไขปัญหา หรือแจ้งผลความคืบหน้าให้ประชาชนทราบภายใน 15 วัน
2) พ.ร.ฎ.ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546ฃ
3) ข้อมูลศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ หรือจังหวัด

 

   หมวด 4 การบริการของประชาชน   

4.1 การอำนวยความสะดวกในการบริการประชาชน

1) แบบคำร้อง คำสั่งให้เจ้าหน้าที่บริการล่วงเวลา/พักเที่ยง หรือวันหยุดราชการ หลักฐานการใช้บริการในช่วงเวลาดังกล่าว การจัดสถานที่ หรือสิ่งอำนวยความสะดวก
2) การจัดสถานที่ หรือสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้พิการหรือคนชราดังต่อไปนี้

– มีเก้าอี้รับรองประชาชนผู้รับบริการ
– มีป้าย/สัญลักษณ์บอกทิศทางหรือตำแหน่งในการเข้าถึงจุดให้บริการได้อย่างสะดวก และชัดเจน รวมทั้งที่ตั้งของจุดให้บริการ
– มีแผนผังกำหนดผู้รับผิดชอบแต่ละขั้นตอนและช่องทางติดต่อ
– มีแบบคำร้องพร้อมทั้งตัวอย่างการกรอกข้อมูล
– มีการให้บริการนอกเวลาราชการ หรือตามเวลาที่สอดคล้องกับผลสำรวจความต้องการของผู้รับบริการในพื้นที่ (มีบริการล่วงเวลา/พักเที่ยง หรือวันหยุดราชการ)
– มีการออกแบบสถานที่คำนึงถึงผู้พิการ สตรีมีครรภ์ และผู้สูงอายุ
– ให้บริการอินเตอร์เน็ต หรือ wifi
– มีจุดบริการน้ำดื่มสะอาดเพื่อบริการประชาชน

– มีห้องน้ำที่สะอาดและถูกสุขลักษณะรองรับบริการประชาชนอย่างเพียงพอ

– มีระบบการขนส่งที่เข้าถึงสถานที่บริการเพื่อสะดวกต่อการเดินทาง

– มีการออกแบบผังงานและระบบการให้บริการระหว่าง “จุดก่อนเข้าสู่บริการ” และ “จุดให้บริการ” ที่อำนวยความสะดวกทั้งสำหรับเจ้าหน้าที่และประชาชน

– มีขนาดและพื้นที่ใช้งานสะดวกต่อการเอื้อมจับ

– ในจุดที่สำคัญหรืออันตรายมีการออกแบบหรือให้สามารถมองเห็นได้ชัดเจนตามหลักสากลทั้งขณะยืนหรือรถล้อเลื่อน

– มีการจัดให้มีแสงสว่างอย่างเพียงพอ

– มีการจัดให้มีระบบคิวเพื่อให้บริการได้อย่างเป็นธรรม

– มีจุดแลกรับในการช่วยอำนวยความสะดวกต่าง ๆ เช่น คัดกรองผู้ให้บริการ ให้คำแนะนำในการขอรับบริการหรือช่วยเตรียมเอกสาร

– มีจุดประเมินผลความพึงพอใจ ณ จุดให้บริการในรูปแบบที่ง่ายและสะดวกต่อผู้ให้บริการ

3) ตรวจสอบสัญญาณ wifi ของ อปท. การจัดมุมอินเตอร์เน็ต

4) เอกสารประเมินความพึงพอใจ ฯลฯ

4.2 ช่องทางการสื่อสารที่หลากหลายเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนที่จะติดต่อสอบถามหรือขอข้อมูล หรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของ อปท.

1) เอกสารแต่งตั้งมอบหมายเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบตรวจสอบช่องทางการสื่อสารกับประชาชน ได้แก่

– การจัดตั้งศูนย์บริการร่วม

– กล่อง/ตู้รับฟังความคิดเห็น อย่างน้อย 3 จุด ในพื้นที่ของ อปท. ที่ไม่ซ้ำกับจุดที่ตั้ง (ชุมชน/หมู่บ้าน)

– ตู้ ปณ.ของ อปท.

– การประชุมรับฟังความคิดเห็น

– การสัมภาษณ์รายบุคคล

– การให้บริการช่องทางอื่น ๆ เช่น เว็บไซต์

– Facebook

– Line

– โทรศัพท์

– โทรศัพท์สายด่วน

4.3 การประเมินความพึงพอใจของประชาชน ณ จุดบริการ

1) ตรวจสอบหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

– หลักฐานแบบประเมินความพึงพอใจ

– รายงานผลการประเมินความพึงพอใจ

– การประเมิน ณ จุดบริการ