หน้าหลัก สภาพทั่วไป

สภาพทั่วไป

ประวัติตำบลแม่คำมี
ประมาณ พ.ศ. ๒๓๓๕ โดยมีพ่อท้าวแก้ว ซึ่งเป็นพรานล่าสัตว์ เป็นชาวบ้านอ้องพ้อง (ปัจจุบันคือบ้านน้ำคือใต้) ได้มาล่าสัตว์บริเวณริมฝั่งซ้ายของลำน้ำแม่คำมี เห็นว่าบริเวณนั้นทำเลดีจึงได้ชักชวนลูกหลานอพยพมาตั้งถิ่นฐาน ซึ่งมีครอบครัวของแม่ดา แม่กลางและลูกหลาน ต่อมาพระยาอำนาจซึ่งเป็นบิดาของขุนม่วงไข่ขจร(ขุนนนท์ วงศ์ไข่) ได้พาชาวบ้านจากบ้านอ้องพ้อง บ้านทุ่งอ่วน บ้านหัวฝาย บ้านห้วยม้า อพยพมาตั้งบ้านเรือนเพิ่มขึ้น ทำให้เป็นชุมชนใหญ่ขึ้น จึงเรียกชื่อหมู่บ้านว่า “บ้านอ่องพ้อง” ต่อมาได้เกิดไฟไหม้หมู่บ้านครั้งใหญ่ เผาผลาญทรัพย์สินของชาวบ้านหมด ชาวบ้านจึงหนีไฟข้ามลำน้ำแม่คำมีมาอีกฝั่งหนึ่งมาตั้งบ้านเรือนขึ้นใหม่ แล้วเปลี่ยนชื่อหมู่บ้านว่า“บ้านแม่คำมี” ตั้งตามชื่อของลำน้ำแม่คำมี และได้เปลี่ยนชื่อเป็น “บ้านแม่คำมีรัตนปัญญา” เพื่อเป็นเกียรติแก่พระครูรัตนปัญญา

จำนวนประชากร

ชาย จำนวน ๙๖๒ คน คิดเป็นร้อยละ ๔๕.๒๕
หญิงจำนวน ๑,๑๖๔ คน คิดเป็นร้อยละ ๕๔.๗๕

ประชากร ทั้งสิ้นมีจำนวน ๒,๑๒๖ คน จำนวนครัวเรือน ๗๒๙ ครัวเรือน
จำนวนครัวเรือนทั้งหมด ๗๔๐ ครัวเรือน
มีความหนาแน่นเฉลี่ย ๒๙๖ คน/ตารางกิโลเมตร

อานาเขตติดต่อ

  ทิศเหนือ ติดต่อกับ ต.แม่ยางตาล อ.ร้องกวาง จ.แพร่  
ทิศใต้ ติดต่อกับ ต.แม่คำมี อ.เมือง จ.แพร่
  ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ต.ตำหนักธรรม อ.หนองม่วงไข่ จ.แพร่  
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ เทศบาลตำบลหนองม่วงไข่ อ.หนองม่วงไข่ จ.แพร่
  • หมู่ที่ 1 บ้านปงเจริญ
  • หมู่ที่ 2 บ้านท่าล้อ
  • หมู่ที่ 3 บ้านรัตนปัญญา
  • หมู่ที่ 4 บ้านพิมสาร

ที่ตั้งและอาณาเขต

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่คำมี ตั้งอยู่เลขที่ ๑/๑ หมู่ที่ ๓ ตำบลแม่คำมี อำเภอหนองม่วงไข่ จังหวัดแพร่ ห่างจากที่ว่าการอำเภอหนองม่วงไข่ ระยะทางประมาณ ๓ กิโลเมตร มีเนื้อที่ประมาณ ๗.๑๘ ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ ๔,๓๗๕ ไร่

สภาพภูมิประเทศ

สภาพพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลแม่คำมี มีลักษณะภูมิประเทศ พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลาดเอียง มีแม่น้ำแม่คำมีไหลผ่านเป็นแหล่งน้ำธรรมชาติ

การใช้ประโยชน์ที่ดินในปัจจุบัน

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่คำมี มีจำนวน ๗.๑๘ ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ ๔,๓๗๕ ไร่ ส่วนมากเป็นพื้นที่ทางการเกษตรและที่อยู่อาศัยเกือบครึ่งหนึ่งของทั้งหมด

อาชีพ ในตำบล

ประชาชนตำบลแม่คำมีส่วนใหญ่ประกอบ

  • อาชีพเกษตรกร ร้อยละ ๗๘.๗๓
  • อาชีพรับจ้าง อุตสาหกรรมในครัวเรือน(เย็บผ้า) ค้าขาย
  • รับราชการ
  • ธุรกิจส่วนตัว และอื่นๆ

สภาพภูมิอากาศ

ภูมิอากาศ ฤดูร้อนอยู่ระหว่างเดือนมีนาคม ถึงเดือนมิถุนายน ฤดูฝนอยู่ระหว่างเดือนกรกฎาคมถึงเดือนตุลาคม ฤดูหนาวระหว่างเดือนพฤศจิกายน ถึงเดือนกุมภาพันธ์

เขตการปกครอง

ตำบลแม่คำมี เป็นพื้นที่อยู่ในเขตรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่คำมีทั้งหมด มีจำนวน ๔ หมู่บ้าน ดังนี้

หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน
จำนวนประชากร (คน)
ชาย หญิง รวม
จำนวน
ครัวเรือน
    บ้านปงเจริญ ๓๓๒ ๔๐๘ ๗๔๐ ๒๔๐  
  บ้านท่าล้อ ๒๘๐ ๓๔๐ ๖๒๐ ๒๓๑
    บ้านรัตนปัญญา ๒๒๘ ๒๖๗ ๔๙๕ ๑๘๒  
  บ้านพิมสาร ๑๒๒ ๑๔๙ ๒๗๑ ๘๗
    รวม ๙๖๒ ๑,๑๖๔ ๒,๑๒๖ ๗๔๐

ข้อมูล : ณ เดือน พฤษภาคม ๒๕๕๗
ที่มาของข้อมูล : สำนักงานทะเบียนอำเภอหนองม่วงไข่ จังหวัดแพร่

หน่วยธุรกิจ/การค้า ในตำบล

๑.
ร้านขายของชำ จำนวน ๑๕ แห่ง
๒.
ร้านเสริมสวย จำนวน แห่ง
๓.
ร้านขายอาหาร จำนวน แห่ง
๔.
โรงกลึง จำนวน แห่ง
๕.
ร้านซ่อมรถ/เครื่องยนต์ จำนวน แห่ง
๖.
ร้านซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า จำนวน แห่ง
๗.
ร้านซ่อมคอมพิวเตอร์ จำนวน แห่ง
๘.
โรงงานแปรรูปไม้ จำนวน แห่ง