หน้าหลัก ยุทธศาสตร์ อบต.แม่คำมี

ยุทธศาสตร์ อบต.แม่คำมี

ยุทธศาสตาร์ที่ 1 ยุทธศาสตาร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
แนวทางการพัฒนา

 • การส่งเสริมและพัฒนาอาชีพให้แก่ประชาชา

ยุทธศาสตาร์ที่ 2  ยุทธศาสตาร์การพัฒนาด้านสังคม
แนวทางการพัฒนา

 • การสังคมสงเคราะห์และพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน
 • การส่งเสริมการมีส่วนร่วมและสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ยุทธศาสตาร์ที่ 3  ยุทธศาสตาร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
แนวทางการพัฒนา

 • การก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างสาธารณประโยชน์
 • การพัฒนาแหล่งน้ำ

ยุทธศาสตาร์ที่ 4  ยุทธศาสตาร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข
แนวทางการพัฒนา

 • การพัฒนาและส่งเสริมการมีส่วนร่วมด้านสาธารณสุขในชุมชน
 • การพัฒนาสาธารณสุขมูลฐาน ป้องกัน และระงับโรคติดต่อในชุมชน

ยุทธศาสตาร์ที่ 5 ยุทธศาสตาร์การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร
แนวทางการพัฒนา

 • การพัฒนาบุคลากร
 • การพัฒนาการบริหารงานของ อบต.

ยุทธศาสตาร์ที่ 6 ยุทธศาสตาร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
แนวทางการพัฒนา

 • การส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาในชุมชน
 • การส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนา และอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

ยุทธศาสตาร์ที่ 7 ยุทธศาสตาร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
แนวทางการพัฒนา

 • การจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
 • การส่งเสริมและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม