หน้าหลัก หนังสือราชการ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

หนังสือราชการ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

 1. แนวทางการบริหารแผนพัฒนาท้องถิ่นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
  หมวด: หนังสือราชการกรม สถ. วันที่: 2024-07-24
 2. แจ้ง สถจ. (ตามบัญชีแนบท้าย) เพื่อเร่งรัดให้ อบต. ดำเนินการจัดส่งเงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนตำบล
  หมวด: หนังสือราชการกรม สถ. วันที่: 2024-07-24
 3. สำรวจข้อมูลข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่นยื่นขอรับการประเมินเพื่อเลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้นระดับชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญ ตามมาตรฐานทั่วไปเดิม (ประกาศ ก.ท. เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการประเมินผลงานพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาเทศบาลฯ)
  หมวด: หนังสือราชการกรม สถ. วันที่: 2024-07-24
 4. การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 118 (2/2567) ของทันตแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
  หมวด: หนังสือราชการกรม สถ. วันที่: 2024-07-24
 5. ประชาสัมพันธ์โครงการโพธิสัตว์น้อยลูกขอพ่อแม่เลิกเหล้า
  หมวด: หนังสือราชการกรม สถ. วันที่: 2024-07-24
 6. สำรวจข้อมูลข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่นยื่นขอรับการประเมินเพื่อเลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้นระดับชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญ ตามมาตรฐานทั่วไปเดิม (ประกาศ ก.ท. เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการประเมินผลงานพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาเทศบาลฯ)
  หมวด: หนังสือราชการกรม สถ. วันที่: 2024-07-24
 7. การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 118 (2/2567) ของทันตแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
  หมวด: หนังสือราชการกรม สถ. วันที่: 2024-07-24
 8. แจ้งรายชื่อโครงการฝึกอบรมการปฏิบัติงานในระบบ New GFMIS Thai สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ 23
  หมวด: หนังสือราชการกรม สถ. วันที่: 2024-07-24
 9. การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 118 (2/2567) ของทันตแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
  หมวด: หนังสือราชการกรม สถ. วันที่: 2024-07-24
 10. การตรวจสอบการจัดหาประโยชน์ในที่ราชพัสดุของส่วนราชการ
  หมวด: หนังสือราชการกรม สถ. วันที่: 2024-07-24
 11. แจ้งรายชื่อโครงการฝึกอบรมการปฏิบัติงานในระบบ New GFMIS Thai สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ 23
  หมวด: หนังสือราชการกรม สถ. วันที่: 2024-07-24
 12. การคัดเลือกครู บุคลากรทางการศึกษา เพื่อรับรางวัลพระพฤหัสบดี ประจำปี 2567
  หมวด: หนังสือราชการกรม สถ. วันที่: 2024-07-24
 13. การตรวจสอบการจัดหาประโยชน์ในที่ราชพัสดุของส่วนราชการ
  หมวด: หนังสือราชการกรม สถ. วันที่: 2024-07-24
 14. แจ้งรายชื่อโครงการฝึกอบรมการปฏิบัติงานในระบบ New GFMIS Thai สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ 23
  หมวด: หนังสือราชการกรม สถ. วันที่: 2024-07-24
 15. การดูแล ซ่อมแซม และปรับปรุงหอกระจายข่าวของหมู่บ้าน/ชุมชน เพื่อสนับสนุนการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
  หมวด: หนังสือราชการกรม สถ. วันที่: 2024-07-24
 16. แจ้งรายชื่อโครงการฝึกอบรมการปฏิบัติงานในระบบ New GFMIS Thai สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ 23
  หมวด: หนังสือราชการกรม สถ. วันที่: 2024-07-24
 17. ประชาสัมพันธ์โครงการโพธิสัตว์น้อยลูกขอพ่อแม่เลิกเหล้า
  หมวด: หนังสือราชการกรม สถ. วันที่: 2024-07-24
 18. สำรวจข้อมูลข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่นยื่นขอรับการประเมินเพื่อเลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้นระดับชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญ ตามมาตรฐานทั่วไปเดิม (ประกาศ ก.ท. เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการประเมินผลงานพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาเทศบาลฯ)
  หมวด: หนังสือราชการกรม สถ. วันที่: 2024-07-24
 19. การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 118 (2/2567) ของทันตแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
  หมวด: หนังสือราชการกรม สถ. วันที่: 2024-07-24
 20. ประชาสัมพันธ์โครงการโพธิสัตว์น้อยลูกขอพ่อแม่เลิกเหล้า
  หมวด: หนังสือราชการกรม สถ. วันที่: 2024-07-24
 21. สำรวจข้อมูลข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่นยื่นขอรับการประเมินเพื่อเลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้นระดับชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญ ตามมาตรฐานทั่วไปเดิม (ประกาศ ก.ท. เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการประเมินผลงานพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาเทศบาลฯ)
  หมวด: หนังสือราชการกรม สถ. วันที่: 2024-07-24
 22. การดูแล ซ่อมแซม และปรับปรุงหอกระจายข่าวของหมู่บ้าน/ชุมชน เพื่อสนับสนุนการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
  หมวด: หนังสือราชการกรม สถ. วันที่: 2024-07-24
 23. คำชี้แจงการกรอกข้อมูลลงในระบบข้อมูลกลาง อปท. (INFO) ด้านที่ 7 (ภูมิปัญญาท้องถิ่น)
  หมวด: หนังสือราชการกรม สถ. วันที่: 2024-07-24
 24. การคัดเลือกครู บุคลากรทางการศึกษา เพื่อรับรางวัลพระพฤหัสบดี ประจำปี 2567
  หมวด: หนังสือราชการกรม สถ. วันที่: 2024-07-24
 25. การตรวจสอบการจัดหาประโยชน์ในที่ราชพัสดุของส่วนราชการ
  หมวด: หนังสือราชการกรม สถ. วันที่: 2024-07-24
 26. แจ้งรายชื่อโครงการฝึกอบรมการปฏิบัติงานในระบบ New GFMIS Thai สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ 23
  หมวด: หนังสือราชการกรม สถ. วันที่: 2024-07-24
 27. การคัดเลือกครู บุคลากรทางการศึกษา เพื่อรับรางวัลพระพฤหัสบดี ประจำปี 2567
  หมวด: หนังสือราชการกรม สถ. วันที่: 2024-07-24
 28. การตรวจสอบการจัดหาประโยชน์ในที่ราชพัสดุของส่วนราชการ
  หมวด: หนังสือราชการกรม สถ. วันที่: 2024-07-24
 29. แจ้งรายชื่อโครงการฝึกอบรมการปฏิบัติงานในระบบ New GFMIS Thai สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ 23
  หมวด: หนังสือราชการกรม สถ. วันที่: 2024-07-24
 30. การดูแล ซ่อมแซม และปรับปรุงหอกระจายข่าวของหมู่บ้าน/ชุมชน เพื่อสนับสนุนการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
  หมวด: หนังสือราชการกรม สถ. วันที่: 2024-07-24
 31. การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 118 (2/2567) ของทันตแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
  หมวด: หนังสือราชการกรม สถ. วันที่: 2024-07-24
 32. ประชาสัมพันธ์โครงการโพธิสัตว์น้อยลูกขอพ่อแม่เลิกเหล้า
  หมวด: หนังสือราชการกรม สถ. วันที่: 2024-07-24
 33. สำรวจข้อมูลข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่นยื่นขอรับการประเมินเพื่อเลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้นระดับชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญ ตามมาตรฐานทั่วไปเดิม (ประกาศ ก.ท. เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการประเมินผลงานพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาเทศบาลฯ)
  หมวด: หนังสือราชการกรม สถ. วันที่: 2024-07-24
 34. การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 118 (2/2567) ของทันตแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
  หมวด: หนังสือราชการกรม สถ. วันที่: 2024-07-24
 35. การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 118 (2/2567) ของทันตแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
  หมวด: หนังสือราชการกรม สถ. วันที่: 2024-07-24
 36. แจ้ง สถจ. (ตามบัญชีแนบท้าย) เพื่อเร่งรัดให้ อบต. ดำเนินการจัดส่งเงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนตำบล
  หมวด: หนังสือราชการกรม สถ. วันที่: 2024-07-24
 37. แนวทางการบริหารแผนพัฒนาท้องถิ่นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
  หมวด: หนังสือราชการกรม สถ. วันที่: 2024-07-24
 38. แจ้งรายชื่อโครงการฝึกอบรมการปฏิบัติงานในระบบ New GFMIS Thai สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ 23
  หมวด: หนังสือราชการกรม สถ. วันที่: 2024-07-24
 39. การคัดเลือกครู บุคลากรทางการศึกษา เพื่อรับรางวัลพระพฤหัสบดี ประจำปี 2567
  หมวด: หนังสือราชการกรม สถ. วันที่: 2024-07-24
 40. การตรวจสอบการจัดหาประโยชน์ในที่ราชพัสดุของส่วนราชการ
  หมวด: หนังสือราชการกรม สถ. วันที่: 2024-07-24
 41. แจ้งรายชื่อโครงการฝึกอบรมการปฏิบัติงานในระบบ New GFMIS Thai สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ 23
  หมวด: หนังสือราชการกรม สถ. วันที่: 2024-07-24
 42. แจ้งรายชื่อโครงการฝึกอบรมการปฏิบัติงานในระบบ New GFMIS Thai สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ 23
  หมวด: หนังสือราชการกรม สถ. วันที่: 2024-07-24
 43. การดูแล ซ่อมแซม และปรับปรุงหอกระจายข่าวของหมู่บ้าน/ชุมชน เพื่อสนับสนุนการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
  หมวด: หนังสือราชการกรม สถ. วันที่: 2024-07-24
 44. การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 118 (2/2567) ของทันตแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
  หมวด: หนังสือราชการกรม สถ. วันที่: 2024-07-24
 45. สำรวจข้อมูลข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่นยื่นขอรับการประเมินเพื่อเลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้นระดับชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญ ตามมาตรฐานทั่วไปเดิม (ประกาศ ก.ท. เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการประเมินผลงานพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาเทศบาลฯ)
  หมวด: หนังสือราชการกรม สถ. วันที่: 2024-07-24
 46. การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 118 (2/2567) ของทันตแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
  หมวด: หนังสือราชการกรม สถ. วันที่: 2024-07-24
 47. ประชาสัมพันธ์โครงการโพธิสัตว์น้อยลูกขอพ่อแม่เลิกเหล้า
  หมวด: หนังสือราชการกรม สถ. วันที่: 2024-07-24
 48. สำรวจข้อมูลข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่นยื่นขอรับการประเมินเพื่อเลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้นระดับชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญ ตามมาตรฐานทั่วไปเดิม (ประกาศ ก.ท. เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการประเมินผลงานพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาเทศบาลฯ)
  หมวด: หนังสือราชการกรม สถ. วันที่: 2024-07-24
 49. สำรวจข้อมูลข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่นยื่นขอรับการประเมินเพื่อเลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้นระดับชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญ ตามมาตรฐานทั่วไปเดิม (ประกาศ ก.ท. เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการประเมินผลงานพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาเทศบาลฯ)
  หมวด: หนังสือราชการกรม สถ. วันที่: 2024-07-24
 50. แจ้งรายชื่อโครงการฝึกอบรมการปฏิบัติงานในระบบ New GFMIS Thai สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ 23
  หมวด: หนังสือราชการกรม สถ. วันที่: 2024-07-24
 51. แจ้ง สถจ. (ตามบัญชีแนบท้าย) เพื่อเร่งรัดให้ อบต. ดำเนินการจัดส่งเงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนตำบล
  หมวด: หนังสือราชการกรม สถ. วันที่: 2024-07-24
 52. การตรวจสอบการจัดหาประโยชน์ในที่ราชพัสดุของส่วนราชการ
  หมวด: หนังสือราชการกรม สถ. วันที่: 2024-07-24
 53. แจ้งรายชื่อโครงการฝึกอบรมการปฏิบัติงานในระบบ New GFMIS Thai สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ 23
  หมวด: หนังสือราชการกรม สถ. วันที่: 2024-07-24
 54. การคัดเลือกครู บุคลากรทางการศึกษา เพื่อรับรางวัลพระพฤหัสบดี ประจำปี 2567
  หมวด: หนังสือราชการกรม สถ. วันที่: 2024-07-24
 55. การตรวจสอบการจัดหาประโยชน์ในที่ราชพัสดุของส่วนราชการ
  หมวด: หนังสือราชการกรม สถ. วันที่: 2024-07-24
 56. การตรวจสอบการจัดหาประโยชน์ในที่ราชพัสดุของส่วนราชการ
  หมวด: หนังสือราชการกรม สถ. วันที่: 2024-07-24
 57. แจ้ง สถจ. (ตามบัญชีแนบท้าย) เพื่อเร่งรัดให้ อบต. ดำเนินการจัดส่งเงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนตำบล
  หมวด: หนังสือราชการกรม สถ. วันที่: 2024-07-24
 58. การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 118 (2/2567) ของทันตแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
  หมวด: หนังสือราชการกรม สถ. วันที่: 2024-07-24
 59. ประชาสัมพันธ์โครงการโพธิสัตว์น้อยลูกขอพ่อแม่เลิกเหล้า
  หมวด: หนังสือราชการกรม สถ. วันที่: 2024-07-24
 60. สำรวจข้อมูลข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่นยื่นขอรับการประเมินเพื่อเลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้นระดับชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญ ตามมาตรฐานทั่วไปเดิม (ประกาศ ก.ท. เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการประเมินผลงานพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาเทศบาลฯ)
  หมวด: หนังสือราชการกรม สถ. วันที่: 2024-07-24