หน้าหลัก หนังสือสั่งการ สถ. จ.แพร่

หนังสือสั่งการ สถ. จ.แพร่

ฝ่ายบริหารทั่วไป สถ. จ.แพร่

 1. เปิดหนังสือได้จากเว็บไซต์ใหม่ คลิ๊กที่นี่
  หมวด: ฝ่ายบริหารทั่วไป สถ. จ.แพร่ วันที่: 2020-11-09
 2. [พร0023.1/ว355-6พย63]แจ้งการใช้งานเว็บไซต์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแพร่
  หมวด: ฝ่ายบริหารทั่วไป สถ. จ.แพร่ วันที่: 2020-11-07
 3. [พร0023.1/ว352-5พย63]กำหนดโครงการฝึกอบรมเจ้าพนักงานสาธารณสุข รุ่นที่ 1-2 ใหม่
  หมวด: ฝ่ายบริหารทั่วไป สถ. จ.แพร่ วันที่: 2020-11-05
 4. [พร0023.1/ว350-4พย63]แจ้งเลื่อนจัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการอบรมเจ้าพนักงานสาธารณสุข รุ่นที่ 1-2
  หมวด: ฝ่ายบริหารทั่วไป สถ. จ.แพร่ วันที่: 2020-11-04
 5. [พร0023.1/ว349-3พย63]การจัดสัมมนาออนไลน์
  หมวด: ฝ่ายบริหารทั่วไป สถ. จ.แพร่ วันที่: 2020-11-04
 6. [พร0023.1/ว351-4พย63]แจ้งเรื่องจัดทำวารสารวิชาการศาลปกครอง
  หมวด: ฝ่ายบริหารทั่วไป สถ. จ.แพร่ วันที่: 2020-11-04
 7. [พร0023.1/ว4941-30ต.ค.63]การประดับตราสัญลักษณ์ฉลองครบรอบ 70 ปี ของการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทยกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
  หมวด: ฝ่ายบริหารทั่วไป สถ. จ.แพร่ วันที่: 2020-10-31
 8. [พร0023.1/335-27ตค63]การถวายผ้ากฐินวัดที่ไม่มีเจ้าภาพกฐิน(กฐินตกค้าง)ประจำปี 2563 จังหวัดแพร่
  หมวด: ฝ่ายบริหารทั่วไป สถ. จ.แพร่ วันที่: 2020-10-28
 9. [พร0023.1/ว334-27ตค63]การถวายผ้ากฐินวัดที่ไม่มีเจ้าภาพกฐิน(กฐินตกค้าง)ประจำปี 2563 จังหวัดแพร่
  หมวด: ฝ่ายบริหารทั่วไป สถ. จ.แพร่ วันที่: 2020-10-28
 10. [พร0023.1/ว436-27ตค63]ขอเชิญประชุมรับนโยบายผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่
  หมวด: ฝ่ายบริหารทั่วไป สถ. จ.แพร่ วันที่: 2020-10-28
 11. [พร0023.1/ว431-22ต.ค.63]มาตรการด้านการป้องกันและการดูแลตนเองจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
  หมวด: ฝ่ายบริหารทั่วไป สถ. จ.แพร่ วันที่: 2020-10-24
 12. [พร0023.1/ว432-22ต.ค.63]แจ้งเลื่อนการจัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรสิทธิประโยชน์และการบริหารจัดการะบบหลักประกันสุขภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรุ่นที่ 1-5ออกไปอย่างไม่มีกำหนด
  หมวด: ฝ่ายบริหารทั่วไป สถ. จ.แพร่ วันที่: 2020-10-24
 13. [พร0023.1/ว426-21ตค63]การสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 39/2563
  หมวด: ฝ่ายบริหารทั่วไป สถ. จ.แพร่ วันที่: 2020-10-22
 14. [พร0023.1/ว423-16ตค63]ประชาสัมพันธ์การมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันโรคหลอดเลือดสมองฯ
  หมวด: ฝ่ายบริหารทั่วไป สถ. จ.แพร่ วันที่: 2020-10-16
 15. [พร0023.1/ว422-16ตค63]แจ้งแผนดำเนินการจัดการจัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรปฐมนิเทศข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นบรรจุใหม่ เพิ่มเติม
  หมวด: ฝ่ายบริหารทั่วไป สถ. จ.แพร่ วันที่: 2020-10-16
 16. [พร0023.1/ว421-16ตค63]ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมหลักสูตรเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารราชการของนักบริหารท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2564
  หมวด: ฝ่ายบริหารทั่วไป สถ. จ.แพร่ วันที่: 2020-10-16
 17. [พร0023.1/ว420-16ตค63]การปรับแผนการฝึกอบรมบุคลากร อปท.รุ่นที่ 1
  หมวด: ฝ่ายบริหารทั่วไป สถ. จ.แพร่ วันที่: 2020-10-16
 18. [พร0023.1/ว344-16ตค63]เปลี่ยนกำหนดการดูงานจากต่างประเทศมาเป็นภายในประเทศ
  หมวด: ฝ่ายบริหารทั่วไป สถ. จ.แพร่ วันที่: 2020-10-16
 19. [พร0023.1/ว419-16ตค63]แจ้งแผนโครงการฝึกอบรมบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2564
  หมวด: ฝ่ายบริหารทั่วไป สถ. จ.แพร่ วันที่: 2020-10-16
 20. [พร0023.1/ว424-16ตค63]กำหนดจัดงาน Thiland Smart City Week 2020
  หมวด: ฝ่ายบริหารทั่วไป สถ. จ.แพร่ วันที่: 2020-10-16
 21. [พร0023.1/ว417-14ตค63]ขอเชิญประชุมบุคลากรในสังกัดสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแพร่
  หมวด: ฝ่ายบริหารทั่วไป สถ. จ.แพร่ วันที่: 2020-10-15
 22. [พร0023.1/ว413-8ตค63]แจ้งข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 38/2563
  หมวด: ฝ่ายบริหารทั่วไป สถ. จ.แพร่ วันที่: 2020-10-09
 23. [พร0023.1/ว403-5ตค63]แจ้ง อปท.เร่งรัดการบันทึกข้อมูลการจัดทำความตกลงร่วมมือระหว่างประเทศของ อปท.
  หมวด: ฝ่ายบริหารทั่วไป สถ. จ.แพร่ วันที่: 2020-10-05
 24. [พร0023.1/ว393-29กย63]แจ้งข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 37/2563
  หมวด: ฝ่ายบริหารทั่วไป สถ. จ.แพร่ วันที่: 2020-09-30
 25. [พร0023.1/ว388-24กย63]แจ้งข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ ชุมชน ครั้งที่ 36/2563
  หมวด: ฝ่ายบริหารทั่วไป สถ. จ.แพร่ วันที่: 2020-09-24
 26. [พร0023.1/ว4338-16ก.ย.63]ประชาสัมพันธ์แผนการดำเนินการจัดโครงการฝึกอบรมให้แก่บุคลากรของอปท.ประจำปี2564
  หมวด: ฝ่ายบริหารทั่วไป สถ. จ.แพร่ วันที่: 2020-09-17
 27. [พร0023.1/ว382-17ก.ย.63]มาตรการด้านการป้องกันและดูแลตนเองจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019
  หมวด: ฝ่ายบริหารทั่วไป สถ. จ.แพร่ วันที่: 2020-09-17
 28. [พร0023.1/ว376-16ก.ย.63]การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 34/2563
  หมวด: ฝ่ายบริหารทั่วไป สถ. จ.แพร่ วันที่: 2020-09-15
 29. [พร0023.1/ว371-8กย63]แจ้งข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 33/2563
  หมวด: ฝ่ายบริหารทั่วไป สถ. จ.แพร่ วันที่: 2020-09-11
 30. [พร0023.1/ว356-28สค63]แจ้งข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับสู่ชุมชน ครั้งที่ 32/2563
  หมวด: ฝ่ายบริหารทั่วไป สถ. จ.แพร่ วันที่: 2020-09-01
 31. [พร0023.1/ว353-27สค63]แจ้งข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 31/2563
  หมวด: ฝ่ายบริหารทั่วไป สถ. จ.แพร่ วันที่: 2020-08-27
 32. [พร0023.1/ว341-19สค63]แจ้งปรับกำหนดการฝึกอบรม โครงการอบรมหลักสูตรนักพัฒนาชุมชน
  หมวด: ฝ่ายบริหารทั่วไป สถ. จ.แพร่ วันที่: 2020-08-19
 33. [พร0023.1/ว336-17สค63]แจ้ง อปท.เร่งรัดการดำเนินการสำรวจความประสงค์ใช้ชื่อ อปท.ทั่วประเทศเป็น ภาษาอังกฤษ
  หมวด: ฝ่ายบริหารทั่วไป สถ. จ.แพร่ วันที่: 2020-08-18
 34. [พร0023.1/ว337-17สค63]แจ้งข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 30/2563
  หมวด: ฝ่ายบริหารทั่วไป สถ. จ.แพร่ วันที่: 2020-08-18
 35. [พร0023.1/ว328-10สค63]แจ้งข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 29/2563
  หมวด: ฝ่ายบริหารทั่วไป สถ. จ.แพร่ วันที่: 2020-08-13
 36. [พร0023.1/ว327-7สค63]แจ้งข้อมูลข่าวสาร เพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 28/2563
  หมวด: ฝ่ายบริหารทั่วไป สถ. จ.แพร่ วันที่: 2020-08-07
 37. [พร0023.1/ว324-6สค63]แจ้งข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้ สู่ชุมชน ครั้งที่ 27/2563
  หมวด: ฝ่ายบริหารทั่วไป สถ. จ.แพร่ วันที่: 2020-08-06
 38. [พร0023.1/ว325-6สค63]การประเมินผลการปฏิบัติราชการและการเลื่อนเงินเดือนฯ รอบ 2/2563
  หมวด: ฝ่ายบริหารทั่วไป สถ. จ.แพร่ วันที่: 2020-08-06
 39. [พร0023.1/ว299-23กค63]แจ้งให้ข้าราชการในสังกัดเข้าศึกาาผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์(e-learning)รอบที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2563
  หมวด: ฝ่ายบริหารทั่วไป สถ. จ.แพร่ วันที่: 2020-07-28
 40. [พร0023.1/ว294-21กค63]กำหนดแผนดำเนินการจัดโครงการฝึกอบรมขึ้นใหม่
  หมวด: ฝ่ายบริหารทั่วไป สถ. จ.แพร่ วันที่: 2020-07-22

กลุ่มงานมาตรฐานบริหารงานบุคคลท้องถิ่น จ.แพร่

 1. เปิดหนังสือได้จากเว็บไซต์ใหม่คลิ๊กที่นี่
  หมวด: กลุ่มงานมาตรฐานบริหารงานบุคคลท้องถิ่น จ.แพร่ วันที่: 2020-11-09
 2. [พร0023.2/ว5058-6พย63]การคัดเลือกกรรมการผู้แทน อปท.และ ผู้ทรงฯ ในคณะกรรมการข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น
  หมวด: กลุ่มงานมาตรฐานบริหารงานบุคคลท้องถิ่น จ.แพร่ วันที่: 2020-11-06
 3. [พร0023.2/ว353-5พ.ย.63]รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายเพื่อลงทุนประจำปีพ.ศ.2563
  หมวด: กลุ่มงานมาตรฐานบริหารงานบุคคลท้องถิ่น จ.แพร่ วันที่: 2020-11-05
 4. [พร0023.2/ว354-5พ.ย.63]กำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการกำหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ
  หมวด: กลุ่มงานมาตรฐานบริหารงานบุคคลท้องถิ่น จ.แพร่ วันที่: 2020-11-05
 5. [พร0023.2/ว5009-4พย63]การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ(ค่าเงินเดือนครู และค่าจ้างประจำ) ไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2563)
  หมวด: กลุ่มงานมาตรฐานบริหารงานบุคคลท้องถิ่น จ.แพร่ วันที่: 2020-11-04
 6. [พร0023.2/ว5010-4พย63]แจ้งกำหนดการส่งผลงานทางวิชาการกรณีปรับปรุงรอบเดือนตุลาคม 2561
  หมวด: กลุ่มงานมาตรฐานบริหารงานบุคคลท้องถิ่น จ.แพร่ วันที่: 2020-11-04
 7. [พร0023.2/ว4992-3พย63]ซักซ้อมการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบล ได้รับเงินเดือนสูงกว่าขั้นสูงของอันดับ
  หมวด: กลุ่มงานมาตรฐานบริหารงานบุคคลท้องถิ่น จ.แพร่ วันที่: 2020-11-04
 8. [พร0023.2/ว4893-27ตค63]แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดแพร่ ครั้งที่ 10/2563
  หมวด: กลุ่มงานมาตรฐานบริหารงานบุคคลท้องถิ่น จ.แพร่ วันที่: 2020-11-03
 9. [พร0023.2/ว4893-27ตค63]แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดแพร่ ครั้งที่ 10/2563
  หมวด: กลุ่มงานมาตรฐานบริหารงานบุคคลท้องถิ่น จ.แพร่ วันที่: 2020-10-27
 10. [พร0023.2/ว4894-27ตค63]แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดแพร่ ครั้งที่ 10/2563
  หมวด: กลุ่มงานมาตรฐานบริหารงานบุคคลท้องถิ่น จ.แพร่ วันที่: 2020-10-27
 11. [พร0023.2/ว4901-27ตค63]การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564 เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร ไตรมาสที่ 1
  หมวด: กลุ่มงานมาตรฐานบริหารงานบุคคลท้องถิ่น จ.แพร่ วันที่: 2020-10-27
 12. [พร0023.2/-]แจ้งมติก.อบต.จ.แพร่ครั้งที่ 10/2563 วันที่ 21 ต.ค. 63
  หมวด: กลุ่มงานมาตรฐานบริหารงานบุคคลท้องถิ่น จ.แพร่ วันที่: 2020-10-22
 13. [พร0023.2/-]แจ้งมติก.ทจ.จ.แพร่ครั้งที่ 10/2563 วันที่ 21 ต.ค. 63
  หมวด: กลุ่มงานมาตรฐานบริหารงานบุคคลท้องถิ่น จ.แพร่ วันที่: 2020-10-22
 14. [พร0023.2/12484-15ตค63]กำหนดการส่งผลงานวิชาการกรณีเยียวยาผู้ขอรับการประเมินรอบเดือนเมษายน2561(ส่งผลงานหลังอบรม 3 เดือน)
  หมวด: กลุ่มงานมาตรฐานบริหารงานบุคคลท้องถิ่น จ.แพร่ วันที่: 2020-10-15
 15. [พร0023.2/ว4726-15ตค63]ซักซ้อมการพิจารณาคุณวุฒิการศึกษาสำหรับการบรรจุและแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งครูผู้ดูแลเด็ก
  หมวด: กลุ่มงานมาตรฐานบริหารงานบุคคลท้องถิ่น จ.แพร่ วันที่: 2020-10-15
 16. [พร0023.2/ว4713-14ตค63]ผลการคัดเลือกปลัดเทศบาล และปลัดองค์การบรหารส่วนตำบล เพื่อเป็นผู้แทนระดับจังหวัดทำหน้าที่คัดเลือกกรรมการผู้แทนปลัดเทศบาลในคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลและผู้แทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลในคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล กรณีครบวาระการดำรงตำแหน่ง
  หมวด: กลุ่มงานมาตรฐานบริหารงานบุคคลท้องถิ่น จ.แพร่ วันที่: 2020-10-15
 17. [พร0023.2/ว4618-7ตค63]การคัดเลือกกรรมการผู้แทนเทศบาลในคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล(ก.ท.)และกรรมการผู้แทน อบต.ในคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล(ก.อบต.)กรณีครบวาระการดำรงตำแหน่ง
  หมวด: กลุ่มงานมาตรฐานบริหารงานบุคคลท้องถิ่น จ.แพร่ วันที่: 2020-10-07
 18. [พร0023.2/ว407-6ตค63]แต่งตั้งคณะทำงานประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบดัติราชการของเทศบาล ประจำปีงบประมาณ 2563
  หมวด: กลุ่มงานมาตรฐานบริหารงานบุคคลท้องถิ่น จ.แพร่ วันที่: 2020-10-07
 19. [พร0023.2/ว408-6ตค63]การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏบัติราชการของเทศบาล เพื่อกำหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ ประจำปี 2563 (เงินโบนัส)
  หมวด: กลุ่มงานมาตรฐานบริหารงานบุคคลท้องถิ่น จ.แพร่ วันที่: 2020-10-07
 20. [พร0023.2/ว4576-6ตค63]การดำเนินคดีกรณีตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่างเิน 60 วัน
  หมวด: กลุ่มงานมาตรฐานบริหารงานบุคคลท้องถิ่น จ.แพร่ วันที่: 2020-10-06
 21. [พร0023.2/ว395-25กย63]การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการขององคืการบริหารส่วนตำบล เพื่อกำหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ ประจำปี 2563 (เงินโบนัส)
  หมวด: กลุ่มงานมาตรฐานบริหารงานบุคคลท้องถิ่น จ.แพร่ วันที่: 2020-09-28
 22. [พร0023.2/ว4410-22กย63]ส่งประกาศกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล
  หมวด: กลุ่มงานมาตรฐานบริหารงานบุคคลท้องถิ่น จ.แพร่ วันที่: 2020-09-23
 23. [พร0023.2/ว385-23กย63]แจ้ง อปท.เร่งรัดการรรายงานข้อมูล แบบรายงาน กง.บศ.1-6
  หมวด: กลุ่มงานมาตรฐานบริหารงานบุคคลท้องถิ่น จ.แพร่ วันที่: 2020-09-23
 24. [พร0023.2/ว4433-23กย63]ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับหนังสือหารือและผลการพิจารณาที่เกี่ยวข้องกับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุผลพิเศษ ตำแหน่งด้านพัสดุ และหนังสือหารือที่เกี่ยวข้อง
  หมวด: กลุ่มงานมาตรฐานบริหารงานบุคคลท้องถิ่น จ.แพร่ วันที่: 2020-09-23
 25. (พร0023.2/ว4420)ใบปะหน้า
  หมวด: กลุ่มงานมาตรฐานบริหารงานบุคคลท้องถิ่น จ.แพร่ วันที่: 2020-09-22
 26. [พร0023.2/ว4423-22กย63]ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล
  หมวด: กลุ่มงานมาตรฐานบริหารงานบุคคลท้องถิ่น จ.แพร่ วันที่: 2020-09-22
 27. [พร0023.2/ว4415-22กย63]แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดแพร่ ครั้งที่ 9/2563
  หมวด: กลุ่มงานมาตรฐานบริหารงานบุคคลท้องถิ่น จ.แพร่ วันที่: 2020-09-22
 28. มติ ก.ท.จ.แพร่ ครั้งที่ 9/2563 วันที่ 18 กย 63
  หมวด: กลุ่มงานมาตรฐานบริหารงานบุคคลท้องถิ่น จ.แพร่ วันที่: 2020-09-22
 29. [พร0023.2/-18ก.ย.63]แจ้งมติก.อบต.ครั้งที่9/2563
  หมวด: กลุ่มงานมาตรฐานบริหารงานบุคคลท้องถิ่น จ.แพร่ วันที่: 2020-09-18
 30. [พร0023.2/ว4337-16ก.ย.63]การขยายระยะเวลาการสรรหาตำแหน่งสายงานผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลกรณีไม่มีบัญชีหรือบัญชีผู้ผ่านการสรรหาหมดแล้ว
  หมวด: กลุ่มงานมาตรฐานบริหารงานบุคคลท้องถิ่น จ.แพร่ วันที่: 2020-09-16

กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น จ.แพร่

 1. [พร0023.3/ว 4795-20ต.ค.63]ผลการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
  หมวด: กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น วันที่: 2020-10-20
 2. [พร0023.3/ว4759-16ตค63]โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการระบบสารสนเทศขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเชื่อมโยงระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ ปีงบ 2564
  หมวด: กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น วันที่: 2020-10-19
 3. [พร0023.3/ว4757-16ตค63]โครงการสนับสนุนการพัมนาครูและเด็กนอกระบบการศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  หมวด: กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น วันที่: 2020-10-19
 4. [พร0023.3/ว425-16ตค63]การรายงานการดำเนินงานสนองพระราชดำริฯ
  หมวด: กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น วันที่: 2020-10-19
 5. [พร0023.3/ว4749-16ตค63]ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลเตรียมการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ฤดูแล้ง ปี 2563/64
  หมวด: กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น วันที่: 2020-10-16
 6. [พร0023.3/ว4745-16ตค63]แนวทางการปฏิบัติเพื่อเร่งรัดการจัดหาพัสดุชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ประจำปีงบประมาณ 2564
  หมวด: กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น วันที่: 2020-10-16
 7. [พร0023.3/ว4711-14ตค63]ขอความอนุเคราะห์วิทยากรในการฝึกอบรม และสถานที่ฝึกปฏิบัติงาน โครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น เพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง
  หมวด: กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น วันที่: 2020-10-15
 8. [พร0023.3/ว416-12ตค63]แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ตอบแบบสอบถามออนไลน์ตาม QR Code
  หมวด: กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น วันที่: 2020-10-12
 9. [พร0023.3/ว4684-12ตค63]โครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น เพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง
  หมวด: กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น วันที่: 2020-10-12
 10. [พร0023.3/ว415-12ตค63]โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงินของสถานศึกษาสังกัด อปท.
  หมวด: กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น วันที่: 2020-10-12
 11. [พร0023.3/ว4657-9ตค63]หลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ ปีงบ 64
  หมวด: กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น วันที่: 2020-10-09
 12. [พร0023.3/ว4651-9ตค63]ข้อหารือการยกเว้นภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตประกาศหวงห้ามตามพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตหวงห้ามที่ดินอำเภอปากน้ำโพ อำเภอพยุหคีรี อำเภอโกรกพระ จังหวัดนครสรรค์ พ.ศ.2479
  หมวด: กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น วันที่: 2020-10-09
 13. [พร0023.3/ว4650-9ตค63]การประพฤติตนตามจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพครู และการดูแลนักเรียนในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  หมวด: กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น วันที่: 2020-10-09
 14. [พร0023.3/ว4658-9ตค63]ซักซ้อมการดำเนินการด้านผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสทางสังคมของ อปท.
  หมวด: กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น วันที่: 2020-10-09
 15. [พร0023.3/ว414-9ตค63]แจ้งดำเนินการจัดส่งประเมินผู้บริหารท้องถิ่น ปีงบ 2563
  หมวด: กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น วันที่: 2020-10-09
 16. [พร0023.3/ว4640-9ตค63]การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2563 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อใช้ในการดำเนินโครงการบรรเทาปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมในพื้นที่ 76 จังหวัดทั่วประเทศไทย โครงการจัดหาครุภัณฑ์หรือกำจัดผักตบชวาและวัชพืช
  หมวด: กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น วันที่: 2020-10-09
 17. [พร0023.3/ว4638-9ตค63]กำหนดวันหยุดทำการสถาธนานุบาลขององค์กรปกรองส่วนท้องถิ่นประจำปี 2563 เป็นกรณีพิเศษ
  หมวด: กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น วันที่: 2020-10-09
 18. [พร0023.3/ว4628-8ตค63]ขอความอนุเคราะห์ให้สภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พิจารณาให้ความเห็นประกอบขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ในเขตพื้นที่ป่า
  หมวด: กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น วันที่: 2020-10-08
 19. [พร0023.3/ว4619-7ตค63]ซักซ้อมแนวทางการรับลงทะบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของ อปท.ประจำปีงบประมาณ 2565
  หมวด: กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น วันที่: 2020-10-07
 20. [พร0023.3/ว4620-7ตค63]แนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดตั้ง การรวม หรือเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และการขยายชั้นเรียนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  หมวด: กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น วันที่: 2020-10-07
 21. [พร0023.3/ว4613-7ตค63]การดำเนินการตามแผนรองรับการช่วยเหลือผู้ที่ได้รับพระราชทานอภัยโทษ และอภัยโทษลดโทษปล่อยตัว 2563
  หมวด: กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น วันที่: 2020-10-07
 22. [พร0023.3/ว409-6ตค63]แจ้งกำหนดจัดประชุมติเตามผลการดำเนินโครงการ งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ(กรณีอุทกภัย)
  หมวด: กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น วันที่: 2020-10-06
 23. [พร0023.3/ว4598-6ตค63]การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2563 งบเงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อสนับสนุนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(ด้านการจัดการศึกษาท้องถิ่น)ไตรมาสที่ 4 เพิ่มเติมครั้งที่ 2
  หมวด: กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น วันที่: 2020-10-06
 24. [พร0023.3/ว4587-6ตค63]การแบ่งกลุ่มควบคุมการตรวจของผู้ตรวจการสถานธนานุบาลประจำภาคและประจำเขต
  หมวด: กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น วันที่: 2020-10-06
 25. [พร0023.3/ว394-29กย63]แจ้งท้องถิ่นอำเภอกำชับและตรวจสอบ แนะนำ อปท.ให้ปฏิบัติถูกต้องตามแนวทางปฏิบัติ
  หมวด: กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น วันที่: 2020-10-06
 26. [พร0023.3/ว4389-21กย63]การเตรียมการจัดซื้อจัดจ้าง ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 2560 สำหรับการงบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณประจำปี งบ 2564
  หมวด: กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น วันที่: 2020-10-06
 27. [พร0023.3/ว396-30กย63]ดำเนินการเปิดระบบเพื่อให้ อปท.และสถานศึกษาในสังกัด อปท.แก้ไขข้อมูลนักเรียนและเด็กเล็กฯ
  หมวด: กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น วันที่: 2020-10-06
 28. [พร0023.3/ว4401-21กย63]ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2563 งบเงินอุดหนุนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
  หมวด: กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น วันที่: 2020-10-06
 29. [พร0023.3/11752-30กย63]การถ่ายโอนภารกิจการดูแลบำรุงรักษาโบราณสถานให้กับองคืการปกครองส่วนท้องถิ่น
  หมวด: กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น วันที่: 2020-10-06
 30. [พร0023.3/11368-23กย63]การอนุมัติโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2563 งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่้น ครั้งที่ 5
  หมวด: กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น วันที่: 2020-10-06

กลุ่มงานกฎหมาย ระเบียบและเรื่องร้องทุกข์ จ.แพร่

 1. [พร0023.4/ว3325-13กค63]ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  หมวด: กลุ่มงานกฎหมาย ระเบียบและเรื่องร้องทุกข์ วันที่: 2020-07-13
 2. [พร0023.4/ว2959-16มิย63]การดำเนินใาตรการป้องกันการทุจริตการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อได้มาซึ่งพัสดุสำหรับการป้องกัน ควบคุมหรือรักษาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของ อปท.
  หมวด: กลุ่มงานกฎหมาย ระเบียบและเรื่องร้องทุกข์ วันที่: 2020-06-22
 3. [พร0023.4/ว2959-16มิย63]การดำเนินใาตรการป้องกันการทุจริตการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อได้มาซึ่งพัสดุสำหรับการป้องกัน ควบคุมหรือรักษาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของ อปท.
  หมวด: กลุ่มงานกฎหมาย ระเบียบและเรื่องร้องทุกข์ วันที่: 2020-06-16
 4. [พร0023.4/ว2961-16มิย63]ประกาศคณะกรรมการ ป.ป.ช. เกี่ยวกับการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม
  หมวด: กลุ่มงานกฎหมาย ระเบียบและเรื่องร้องทุกข์ วันที่: 2020-06-16
 5. [พร0023.4/ว2745-2มิย63]การมอบอำนาจให้แก่ผู้ว่าราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทน
  หมวด: กลุ่มงานกฎหมาย ระเบียบและเรื่องร้องทุกข์ วันที่: 2020-06-05
 6. [พร0023.4/ว59-7กพ63]โครงการอบรมเพื่อเตรียมความพร้อมเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่้นหรือผู้บริหารท้องถิ่นและเพิ่มศักยภาพความโปร่งใสและความสุจริตในจังหวัดแพร่
  หมวด: กลุ่มงานกฎหมาย ระเบียบและเรื่องร้องทุกข์ วันที่: 2020-06-05
 7. [พร0023.4/ว841-14กพ63]ตรวจสอบข้อมูลเทศบาลที่ไม่มีผู้ดำรงตำแหน่งกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน
  หมวด: กลุ่มงานกฎหมาย ระเบียบและเรื่องร้องทุกข์ วันที่: 2020-06-05
 8. [พร0023.4/ว1169-5มีค63]ยกเว้นการใช้จ่ายเงินสะสมของ อปท.
  หมวด: กลุ่มงานกฎหมาย ระเบียบและเรื่องร้องทุกข์ วันที่: 2020-06-05
 9. [พร0023.4/ว1290-12มีค63]ยกเว้นการใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  หมวด: กลุ่มงานกฎหมาย ระเบียบและเรื่องร้องทุกข์ วันที่: 2020-06-05
 10. [พร0023.4/ว1315-13มีค63]สรุปข้อมูลการรวมหมู่บ้านที่มีจำนวนราษฎรตามหลักฐานการทะเบียนราษฎรไม่ถึง 25 คน
  หมวด: กลุ่มงานกฎหมาย ระเบียบและเรื่องร้องทุกข์ วันที่: 2020-06-05
 11. [พร0023.4/ว1399-18มีค63]ตรวจสอบรายฃื่อผู้ถือครองและทำประโยชน์ในที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดิน
  หมวด: กลุ่มงานกฎหมาย ระเบียบและเรื่องร้องทุกข์ วันที่: 2020-06-05
 12. [พร0023.4/ว681-4กพ63]รายงานผลการเร่งรัด ติดจามกรณีเงินขาดบัญชีหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2562 รอบ 6 เดือน (1 เมษายน 2562 - 30 กันยายน 2562)
  หมวด: กลุ่มงานกฎหมาย ระเบียบและเรื่องร้องทุกข์ วันที่: 2020-06-05
 13. [พร0023.4/ว1524-24มีค63]การดำเนินคดีสำหรับสิ่งล่วงล้ำลำน้ำ
  หมวด: กลุ่มงานกฎหมาย ระเบียบและเรื่องร้องทุกข์ วันที่: 2020-06-05
 14. [พร0023.4/ว1624-30มีค63]ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติตั้งงบประมาณ การใช้จ่ายเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับการเลือกตั้งท้องถิ่น
  หมวด: กลุ่มงานกฎหมาย ระเบียบและเรื่องร้องทุกข์ วันที่: 2020-06-05
 15. [พร0023.4/ว834-14กพ63]ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 2562
  หมวด: กลุ่มงานกฎหมาย ระเบียบและเรื่องร้องทุกข์ วันที่: 2020-06-05
 16. [พร0023.4/ว2737-2มิย63]การเตรียมความพร้อมของงบประมาณสำหรับการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรอืผู้บริหารท้องถิ่น
  หมวด: กลุ่มงานกฎหมาย ระเบียบและเรื่องร้องทุกข์ วันที่: 2020-06-05
 17. [พร0023.4/ว2553-22พค63]แจ้ง อปท.สำรวจข้อมูลข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติท้องถิ่นที่เสนอโดยประชาชน รายงานให้จังหวัดทราบ
  หมวด: กลุ่มงานกฎหมาย ระเบียบและเรื่องร้องทุกข์ วันที่: 2020-06-05
 18. [พร0023.4/ว2522-20พค63]สำรวจข้อบัญญัติและเทศบัญญัติท้องถิ่นที่ออกโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปี 62
  หมวด: กลุ่มงานกฎหมาย ระเบียบและเรื่องร้องทุกข์ วันที่: 2020-06-05
 19. [พร0023.4/ว2059-21เมษ63]การกำหนดรายการในงบกลาง ประเภทสำรองจ่าย
  หมวด: กลุ่มงานกฎหมาย ระเบียบและเรื่องร้องทุกข์ วันที่: 2020-06-05
 20. [พร0023.4/ว2087-22เมษ63]การตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้สมัครเข้ารับการสรรหาเพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  หมวด: กลุ่มงานกฎหมาย ระเบียบและเรื่องร้องทุกข์ วันที่: 2020-06-05
 21. [พร0023.4/4157-7เมษ63]การจัดส่งข้อมูลโครงการก่อสร้างเพื่อคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ CosT ไม่ครบถ้วน
  หมวด: กลุ่มงานกฎหมาย ระเบียบและเรื่องร้องทุกข์ วันที่: 2020-06-05
 22. [พร0023.4/ว1873-10เมษ63]เจตจำนงสุตจริตในการบริหารงานของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
  หมวด: กลุ่มงานกฎหมาย ระเบียบและเรื่องร้องทุกข์ วันที่: 2020-06-05
 23. [พร0023.4/ว656-ก.พ.63]รายงานข้อมูลเกี่ยวกับการตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2563สำหรับการเลือกตั้งสมาชิภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นของอปท.
  หมวด: กลุ่มงานกฎหมาย ระเบียบและเรื่องร้องทุกข์ วันที่: 2020-06-05
 24. [พร0023.4/ว718-6กพ63]ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ที่ไม่ต้องรายงานให้กระทรวงการคลังตรวจสอบ 2562
  หมวด: กลุ่มงานกฎหมาย ระเบียบและเรื่องร้องทุกข์ วันที่: 2020-06-05
 25. [พร0023.4/ว629-31มค63]แจ้ง อปท.กำชับข้าราชการพนักงานส่วนท้องถิ่นผู้เป็นเครือข่ายเข้าร่วมการประชุมผู้แทนเครือข่ายคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยฯ
  หมวด: กลุ่มงานกฎหมาย ระเบียบและเรื่องร้องทุกข์ วันที่: 2020-06-05
 26. [พร0023.4/ว2761-4มิย63]แนวทางการรายงานและติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฯ
  หมวด: กลุ่มงานกฎหมาย ระเบียบและเรื่องร้องทุกข์ วันที่: 2020-06-05
 27. [พร0023.4/ว629-31มค63]แจ้ง อปท.กำชับข้าราชการพนักงานส่วนท้องถิ่นผู้เป็นเครือข่ายเข้าร่วมการประชุมผู้แทนเครือข่ายคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยฯ
  หมวด: กลุ่มงานกฎหมาย ระเบียบและเรื่องร้องทุกข์ วันที่: 2020-02-03
 28. [พร0023.4/ว630-31มค63]สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแพร่ จึงขอส่งโปสเตอร์ธรรมาภิบาลการจัดซื้อจัดจ้างฯ
  หมวด: กลุ่มงานกฎหมาย ระเบียบและเรื่องร้องทุกข์ วันที่: 2020-02-03
 29. [พร0023.4/ว553-29มค63]แจ้งรายชื่อเข้าร่วมการประชุม ชี้แจงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ 2563
  หมวด: กลุ่มงานกฎหมาย ระเบียบและเรื่องร้องทุกข์ วันที่: 2020-01-29
 30. [พร0023.4/ว554-29มค63]กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้ปรับปรุงระบบฐานข้อมูลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน
  หมวด: กลุ่มงานกฎหมาย ระเบียบและเรื่องร้องทุกข์ วันที่: 2020-01-29

กลุ่มงานการเงิน บัญชีและการตรวจสอบ จ.แพร่

 1. เปิดหนังสือได้จากเว็บไซต์ใหม่คลิ๊กที่นี่
  หมวด: กลุ่มงานการเงิน บัญชีและการตรวจสอบ วันที่: 2020-11-09
 2. [พร0023.5/ว446-30ต.ค.63]แจ้งโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจอปท.ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2563
  หมวด: กลุ่มงานการเงิน บัญชีและการตรวจสอบ วันที่: 2020-10-30
 3. [พร0023.5/ว443-29ตค63]การดำเนินการสรรหากรรมการดำเนินการและผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำปี 2564
  หมวด: กลุ่มงานการเงิน บัญชีและการตรวจสอบ วันที่: 2020-10-29
 4. [พร0023.5/ว441-29ตค63]แจ้งขอปรับปรุงระยะเวลาครบอายุกำหนดสิทธิการขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทยของผลงานยาฉีดโซเลโดรนิก แอซิด
  หมวด: กลุ่มงานการเงิน บัญชีและการตรวจสอบ วันที่: 2020-10-29
 5. [พร0023.5/ว440-29ตค63]แจ้งสำนักงบประมาณได้จัดทำบัญชีนวัตกรรมไทยฉบับเพิ่มเติม เดือนกันยายน 2563 จำนวน 20 ผลงาน
  หมวด: กลุ่มงานการเงิน บัญชีและการตรวจสอบ วันที่: 2020-10-29
 6. [พร0023.5/ว442-29ตค63]ขอความอนุเคราะห์แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดส่งข้อมูลโครงการความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐ
  หมวด: กลุ่มงานการเงิน บัญชีและการตรวจสอบ วันที่: 2020-10-29
 7. [พร0023.5/ว4905-27ตค63]ซักซ้อมแนวทางการส่งเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2564
  หมวด: กลุ่มงานการเงิน บัญชีและการตรวจสอบ วันที่: 2020-10-27
 8. [พร0023.5/ว4904-27ตค63]การรายงานทะเบียนข้าราชการบำนาญส่วนท้องถิ่น และบำเหน็จรายเดือนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  หมวด: กลุ่มงานการเงิน บัญชีและการตรวจสอบ วันที่: 2020-10-27
 9. [พร0023.5/ว4899-26ตค63]การอนุมัติการกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี งบประมาณ 2563
  หมวด: กลุ่มงานการเงิน บัญชีและการตรวจสอบ วันที่: 2020-10-27
 10. [พร0023.5/ว4827-21ต.ค.63]แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ที่นำส่งให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนกันยายน 2563
  หมวด: กลุ่มงานการเงิน บัญชีและการตรวจสอบ วันที่: 2020-10-22
 11. [พร0023.5/ว4828-21ต.ค.63]การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 งวดที่ 9/2563
  หมวด: กลุ่มงานการเงิน บัญชีและการตรวจสอบ วันที่: 2020-10-22
 12. [พร0023.5/ว4826-21ต.ค.63]แผนการตรวจสอบการคลังการเงินการบัญชีและการพัสดุองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2564
  หมวด: กลุ่มงานการเงิน บัญชีและการตรวจสอบ วันที่: 2020-10-22
 13. [พร0023.5/ว427-21ต.ค.63]ซ้อมความเข้าใจแนวทางการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐพ.ศ.2560
  หมวด: กลุ่มงานการเงิน บัญชีและการตรวจสอบ วันที่: 2020-10-22
 14. [พร0023.5/ว428-21ต.ค.63]การแก้ไขแบบประกาศและแบบเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์สำหรับกรณีการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการงานก่อสร้าง
  หมวด: กลุ่มงานการเงิน บัญชีและการตรวจสอบ วันที่: 2020-10-22
 15. [พร0023.5/ว4750-16ตค63]กฏกระทรวงการหักเงินจากประมาณการรายรับในงบประมาณรายจ่ายประจำปีสบทบเข้ากองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น 2563 และกฏกระทรวงกำหนดอัตราและวิธีการรับบำเหน็จดำรงชีพ(ฉบับที่ 3) 2563
  หมวด: กลุ่มงานการเงิน บัญชีและการตรวจสอบ วันที่: 2020-10-16
 16. [พร0023.5/ว4712-14ตค63]การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น 2534 และภาษีสรรพสามิต ประจำเดือนกันยายน 2563 ให้แก่ อปท.
  หมวด: กลุ่มงานการเงิน บัญชีและการตรวจสอบ วันที่: 2020-10-16
 17. [พร0023.5/ว4696-14ตค63]การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบ 2563 เงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2563) เพิ่มเติม
  หมวด: กลุ่มงานการเงิน บัญชีและการตรวจสอบ วันที่: 2020-10-14
 18. [พร0023.5/ว4695-14ตค63]การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบ 2563 เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2563) เพิ่มเติม
  หมวด: กลุ่มงานการเงิน บัญชีและการตรวจสอบ วันที่: 2020-10-14
 19. [พร0023.5/ว4694-14ตค63]การโอนเงินจัดสรรงบประมณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2563 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป ไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2563)เพิ่มเติม
  หมวด: กลุ่มงานการเงิน บัญชีและการตรวจสอบ วันที่: 2020-10-14
 20. [พร0023.5/ว4697-14ตค63]กดารโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบ 64 ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบ 63 ไปพลางก่อน เงินอุดหนุนทั่วไป ค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยคนพิการ และเบี้ย ผู้ป่วยเอดส์ งวดที่ 1
  หมวด: กลุ่มงานการเงิน บัญชีและการตรวจสอบ วันที่: 2020-10-14
 21. [พร0023.5/ว412-8ต.ค.63]การเปลี่ยนแปลงวิธีการแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับผู้ทำบัญชีผ่านระบบข้อมูลผู้ทำบัญชีของหน่วยงานของรัฐ
  หมวด: กลุ่มงานการเงิน บัญชีและการตรวจสอบ วันที่: 2020-10-08
 22. [พร0023.5/ว4626-8ตค63]หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการรับเงิน และการจ่ายเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านระบบ KTB Corporate Online
  หมวด: กลุ่มงานการเงิน บัญชีและการตรวจสอบ วันที่: 2020-10-08
 23. [พร0023.5/ว4593-6ตค63]การเบิกค่าใช้จ่ายที่ให้ถือว่าเป็นรายจ่าย เมื่อให้แจ้งให้ชำระหนี้
  หมวด: กลุ่มงานการเงิน บัญชีและการตรวจสอบ วันที่: 2020-10-06
 24. [พร0023.5/ว4584-6ตค63]โครงการฝึกอบรมการบันทึกบัญชีและปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญีภครัฐ ประจำปี 2564
  หมวด: กลุ่มงานการเงิน บัญชีและการตรวจสอบ วันที่: 2020-10-06
 25. [พร0023.5/ว4578-6ตค63]การจัดเก็บข้อมูลสิติการคลังท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ 2563
  หมวด: กลุ่มงานการเงิน บัญชีและการตรวจสอบ วันที่: 2020-10-06
 26. [พร0023.5/ว4570-5ตค63]การโอนเงิน ปีงบ 63 เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับสนุนค่าจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ไตรมาสที่ 4 เพิ่มเติม
  หมวด: กลุ่มงานการเงิน บัญชีและการตรวจสอบ วันที่: 2020-10-06
 27. [พร0023.5/ว4569-5ตค63]การโอนเงิน ปีงบ 63 เงินอุดหนุนทั่วไป ค่าเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ เพิ่มเติม
  หมวด: กลุ่มงานการเงิน บัญชีและการตรวจสอบ วันที่: 2020-10-06
 28. [พร0023.5/ว4568-5ตค63]การโอนเงิน ปีงบ 63 เงินอุดหนุนทั่วไป ค่าเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการ งวดที่ 4
  หมวด: กลุ่มงานการเงิน บัญชีและการตรวจสอบ วันที่: 2020-10-06
 29. [พร0023.5/ว4567-5ตค63]การโอนเงิน ปีงบ 63 เงินอุดหนุนทั่วไป ค่าเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบ 2561 เพิ่มเติม
  หมวด: กลุ่มงานการเงิน บัญชีและการตรวจสอบ วันที่: 2020-10-06
 30. [พร0023.5/ว406-5ตค63]แจ้งรายละเอียดจัดสรรเงินค่าภาคหลวงแร่ ให้แก่ อปท. งวดที่ 3/2563
  หมวด: กลุ่มงานการเงิน บัญชีและการตรวจสอบ วันที่: 2020-10-06