หน้าหลัก บทบาทหน้าที่

บทบาทหน้าที่

สำนักงานปลัด

มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหารราชการทั่วไปของอบต. และงานที่มิได้กำหนดให้เป็นหน้าที่ของส่วนราชการใดในอบต.โดยเฉพาะ รวมทั้งกำกับและเร่งรัดการปฏิบัติราชการของส่วนราชการในอบต.ให้เป็นไปตามนโยบายแนวทางและแผนการปฏิบัติราชการของอบต.โดยจัดแบ่งส่วนงานภายใน ดังนี้

 • งานพัฒนาชุมชนและสังคมสงเคราะห์
 • งานธุรการและงานการเจ้าหน้าที่
 • งานธุรการและงานการเจ้าหน้าที่
 • งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
 • งานบริหารงานบุคคล
 • งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • งานตรวจสอบควบคุมภายใน

กองคลัง

มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานการคลัง งานการเงินและบัญชี งานพัสดุและทรัพย์สิน งานพัฒนาและ จัดเก็บรายได้ แผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน งานรวบรวมข้อมูลสถิติและวิเคราะห์งบประมาณ งานตรวจสอบเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงิน ปฎิบัติงานเกี่ยวกับการเสนอแนะและให้การปรึกษาแนะนำ การทำความเห็นและสรุปรายงานดำเนินการเกี่ยวกับการอนุญาตที่เป็นอำนาจหน้าที่ของหน่วยงานการคลัง เก็บรักษาทรัพย์สินที่มีค่าของเทศบาล และ
ปฎิบัติงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง มีหน่วยงานในความรับผิดชอบดังนี้

 • งานการเงินและบัญชี
 • งานจัดเก็บและพัฒนารายได้
 • งานพัสดุและทะเบียนทรัพย์สิน
 • งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน

กองช่าง

มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการสำรวจ ออกแบบและเขียนแบบ การตรวจสอบ งานสาธารณูปโภคและควบคุมก่อสร้างอาคาร ถนน การประมาณราคา งานสาธารณะ งานอาคารสถานที่และ งานอื่นที่เกี่ยวข้องและ ได้รับมอบหมาย โดยจัดแบ่งส่วนงานภายในดังนี้

 • งานออกแบบและควบคุมอาคาร
 • งานด้านสาธารณูปโภค
 • งานก่อสร้างและงานประมาณการ
 • งานด้านสำรวจและออกแบบ