หน้าหลัก กิจการสภา ประชาสัมพันธ์ ประกาศหลักเกณฑ์การเข้ารับฟังการประชุมสภา อบต.แม่คำมี ประจำปี 2558

ประชาสัมพันธ์ ประกาศหลักเกณฑ์การเข้ารับฟังการประชุมสภา อบต.แม่คำมี ประจำปี 2558

0 มีเข้าอ่านล่าสุด
0
301

ประชาสัมพันธ์ ประกาศหลักเกณฑ์การเข้ารับฟังการประชุมสภา อบต.แม่คำมี ประจำปี 2558
มติที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่คำมี  สมัยสามัญสมัยแรก  ประจำปี พ.ศ. 2558 (ครั้งที่ ๑) เมื่อวันที่ 26 มกราคม  2558  กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการสำหรับประชาชนเข้ารับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่คำมี  ประจำปี พ.ศ.2558  มีรายละเอียดตามประกาศ จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประชาสัมพันธ์ ประกาศหลักเกณฑ์การเข้ารับฟังการประชุมสภา อบต.แม่คำมี ประจำปี 2558
ดูบทความทั้งหมดโดย อบต.แม่คำมี

บทความล่าสุด

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่คำมี สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2564