หน้าหลัก กิจการสภา ประชาสัมพันธ์ รายงานการประชุมสภา อบต.แม่คำมี สมัยวิสามัญสมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2557

ประชาสัมพันธ์ รายงานการประชุมสภา อบต.แม่คำมี สมัยวิสามัญสมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2557

0 มีเข้าอ่านล่าสุด
0
534

ประชาสัมพันธ์ รายงานการประชุมสภา อบต.แม่คำมี สมัยวิสามัญสมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2557
สภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่คำมี  จึงขอประชาสัมพันธ์รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยวิสามัญสมัยที่ 1 ประจำปี 2557 (ครั้งที่ 1) เมื่อวันที่ 26 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2557     ซึ่งในที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่คำมี  มีมติรับรองรายงานการประชุมในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่คำมี  สมัยสามัญสมัยแรก ประจำปี 2558 (ครั้งที่ 1) เมื่อวันที่ 26 เดือนมกราคม  พ.ศ. 2557  เสร็จเรียบร้อยแล้ว  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประชาสัมพันธ์ รายงานการประชุมสภา อบต.แม่คำมี สมัยวิสามัญสมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2557
ดูบทความทั้งหมดโดย อบต.แม่คำมี

บทความล่าสุด

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่คำมี เรื่อง ประกาศเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่อง งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567