หน้าหลัก ข่าวสารประชาสัมพันธ์ การจัดงานวันผู้สูงอายุตำบลแม่คำมี ประจำปีงบประมาณ 2556

การจัดงานวันผู้สูงอายุตำบลแม่คำมี ประจำปีงบประมาณ 2556

0 มีเข้าอ่านล่าสุด
0
576

การจัดงานวันผู้สูงอายุตำบลแม่คำมี ประจำปีงบประมาณ 2556

อบต.แม่คำมี อ.หนองม่วงไข่ กำหนดจัดงานวันผู้สูงอายุ ประจำปี พ.ศ. 2556 ในวันที่ 11 เมษายน 2556 สถานที่ บริเวณด้านหน้าสำนักงาน อบต.แม่คำมี มีกิจกรรมที่หลากหลาย อาทิเช่น การแสดงของผู้สูงอายุ การประกวดทำอาหารพื้นเมือง การสาธิตศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน การรดนำดำหัวผู้สูงอายุ เป็นต้น ขอเรียนเชิญทุกท่านที่สนใจสามารถเข้าร่วมกิจกรรมในวัน เวลา สถานที่ที่กำหนด

ดูบทความทั้งหมดโดย อบต.แม่คำมี

บทความล่าสุด

ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลแม่คำมี อำเภอหนองม่วงไข่ จังหวัดแพร่ เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่คำมี เขตเลือกตั้งที่ 2 กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง