หน้าหลัก กองทุนหลักประกันสุขภาพ การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการสร้างและใช้แผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์ในกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.แม่คำมี ปี 2556

การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการสร้างและใช้แผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์ในกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.แม่คำมี ปี 2556

2 มีเข้าอ่านล่าสุด
0
540

การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการสร้างและใช้แผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์ในกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.แม่คำมี ปี 2556

กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.แม่คำมี จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการสร้างและใช้แผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์ (Strategic Route Map) เพื่อการสร้างเสริมสุขภาพในกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.แม่คำมี ประจำปีงบประมาณ 2556 เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2556 เวลา 08.30 – 16.30 นาฬิกา ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารอเนกประสงค์ อบต.แม่คำมี ได้รับความร่วมมือจากประชาชนตำบลแม่คำมี เป็นอย่างดียิ่ง อาทิเช่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน ประธานชมรม องค์กรต่างๆ

5540_center
ดูบทความทั้งหมดโดย อบต.แม่คำมี

บทความล่าสุด

กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.แม่คำมี รับพิจารณาแผนงาน / โครงการ / กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ 2567