หน้าหลัก กองทุนหลักประกันสุขภาพ การฝึกอบรมโครงการเฝ้าระวังและส่งเสริมสุขภาพอนามัยแม่และเด็ก เด็กก่อนวัยเรียน ปี 2556

การฝึกอบรมโครงการเฝ้าระวังและส่งเสริมสุขภาพอนามัยแม่และเด็ก เด็กก่อนวัยเรียน ปี 2556

1 มีเข้าอ่านล่าสุด
0
711

การฝึกอบรมโครงการเฝ้าระวังและส่งเสริมสุขภาพอนามัยแม่และเด็ก เด็กก่อนวัยเรียน ปี 2556

วัตถุประสงค์ :
1. เพื่อให้ผู้ปกครองเด็กได้เลี้ยงดูเด็กให้ได้รับการพัฒนาที่เหมาะสมตามวัยทั้งทางร่างกาย จิตใจและสติปัญญา
2. เพื่อลดภาวะผิดปกติทางโภชนาการและค้นหาเด็กที่มีปัญหาทางการพัฒนาให้ได้รับการแก้ไข
เป้าหมาย : ผู้ปกครองเด็ก จำนวน 50 คน
งบประมาณ : กองทุนฯ อบต.แม่คำมี เป็นเงิน 7,050.00 บาท
การประเมินการพัฒนาการเด็ก :
1. ใช้แบบประเมินอนามัย 50 (พัฒนาการเด็กปฐมวัย)
2. แบบประเมินพฤติกรรมภาวะเสี่ยงโรคออทิสซึม
3. สมุดบันทึกสุขภาพแม่และเด็ก กระทรวงสาธารณสุข
ผลที่ได้รับจากโครงการ :
1.ผู้ปกครองเด็กมีความรู้และความเข้าใจในการฝากครรภ์ การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่
2.ผู้ปกครองเด็กได้รับความรู้ในการเลี้ยงดูเด็ก ตรวจ/สังเกตการพัฒนาการตามวัยได้ดีขึ้น
3.ผู้ปกครองเด็กประเมินภาวะทางโภชนาการโดยการเปรียบเทียบ อายุ-น้ำหนัก-ส่วนสูงได้
4.ผู้ปกครองเด็กได้ตรวจคัดกรองประเมินพฤติกรรมภาวะเสี่ยงโรคออทิสซึม พบเสี่ยง 1 คน ได้ส่งตัวไปโรงพยาบาลหนองม่วงไข่และโรงพยาบาลแพร่ตามลำดับขั้นตอนแล้ว
ปัญหาและอุปสรรค
1.มารดาไม่ให้ความร่วมมือโดยให้คุณยาย/ย่า/ป้า เข้ารับการอบรมแทน
2.ผู้จัดการอบรมให้พาเด็กมาได้ เด็กเล่นและส่งเสียงดัง ผู้ปกครองไม่มีสมาธิในการอบรม

การฝึกอบรมโครงการเฝ้าระวังและส่งเสริมสุขภาพอนามัยแม่และเด็ก เด็กก่อนวัยเรียน ปี 2556
ดูบทความทั้งหมดโดย อบต.แม่คำมี

บทความล่าสุด

กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.แม่คำมี รับพิจารณาแผนงาน / โครงการ / กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ 2567