หน้าหลัก ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง ประกาศราคากลางโครงการจ้างเหมาเก้บขยะภายในตำบลแม่คำมี

ประกาศราคากลางโครงการจ้างเหมาเก้บขยะภายในตำบลแม่คำมี

0 มีเข้าอ่านล่าสุด
0
117

ประกาศราคากลางโครงการจ้างเหมาเก้บขยะภายในตำบลแม่คำมี
ประกาศราคากลางโครงการจ้างเหมาเก้บขยะภายในตำบลแม่คำมี

ดูบทความทั้งหมดโดย อบต.แม่คำมี

บทความล่าสุด

สรุปผลการจัดซ์้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2564 (สขร. 1)