หน้าหลัก กิจการสภา ประชาสัมพันธ์ประกาศเรียกประชุมสภา อบต.แม่คำมี สมัยสามัญสมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2557

ประชาสัมพันธ์ประกาศเรียกประชุมสภา อบต.แม่คำมี สมัยสามัญสมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2557

0 มีเข้าอ่านล่าสุด
0
306

ประชาสัมพันธ์ประกาศเรียกประชุมสภา อบต.แม่คำมี สมัยสามัญสมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2557
สภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่คำมี      จะทำการประชุมเพื่อพิจารณาข้อราชการเกี่ยวกับการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่คำมี  และร่วมปรึกษาหารือในงานกิจการของสภาท้องถิ่น จึงประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่คำมี  สมัยสามัญสมัยที่ 4  ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๗  ตั้งแต่วันที่ ๑๓ – ๒๗  เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2557 มีกำหนดไม่เกิน ๑๕ วัน
8360_center

ดูบทความทั้งหมดโดย อบต.แม่คำมี

บทความล่าสุด

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่คำมี สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2564