หน้าหลัก ข่าวสารประชาสัมพันธ์ พรบ.การอำนวยความสะดวกฯ

พรบ.การอำนวยความสะดวกฯ

0 มีเข้าอ่านล่าสุด
0
1,285
พรบ.การอำนวยความสะดวกฯ

1.การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา

2.การจดทะเบียนพาณิชย์(เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา

3.การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา

4.การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์

5.การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ

6.การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

7.การรับชำระภาษีป้าย

8.การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน

9.การขอต่ออายุใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ

10.การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

11.การขอใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ

12.การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

13.การขอหนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พื้นที่ไม่เกิน 200 ตารางเมตร

14.การแจ้งขุดดิน

15.การแจ้งถมดิน

ดูบทความทั้งหมดโดย อบต.แม่คำมี

บทความล่าสุด

ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลแม่คำมี อำเภอหนองม่วงไข่ จังหวัดแพร่ เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่คำมี เขตเลือกตั้งที่ 2 กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง