หน้าหลัก ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้าง จำนวน 3 โครงการ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้าง จำนวน 3 โครงการ

0 มีเข้าอ่านล่าสุด
0
180

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้าง จำนวน 3 โครงการ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้าง จำนวน 3 โครงการ

ผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างรางรินส่งน้ำ คสล.
ผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างรางรินส่งน้ำ คสล.

ผู้ชนะการเสนอราคาโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 2
ผู้ชนะการเสนอราคาโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 2

ดูบทความทั้งหมดโดย อบต.แม่คำมี

บทความล่าสุด

สรุปผลการจัดซ์้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2564 (สขร. 1)