หน้าหลัก ข่าวสารประชาสัมพันธ์ พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560

พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560

0 มีเข้าอ่านล่าสุด
0
132

พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560 ฉบับนี้มีสาระสำคัญอาทิ เช่น

***ห้ามขายหรือให้ผลิตภัณฑ์ยาสูบแก่บุคคลอายุต่ำกว่ายี่สิบปีบริบูรณ์ หากสงสัยอายุของผู้ซื้อหรือผู้รับผลิตภัณฑ์ยาสูบ**ผู้ขายหรือผู้ให้ต้องขอดูบัตรประจําตัวประชาชนหรือหลักฐานที่แสดงอายุ ของบุคคลนั้นก่อน

***ห้าม ใช้ จ้าง วาน หรือยินยอมให้บุคคลอายุต่ำกว่าสิบแปดปีบริบูรณ์ขายหรือให้ผลิตภัณฑ์ยาสูบ เป็นต้น

พรบ.ยาสูบ2560

บทความล่าสุด

อบต.แม่คำมี ขอเชิญชวนประชาชนตำบลแม่คำมี สมัครเป็นสมาชิก โครงการธนาคารขยะ