หน้าหลัก กิจการสภา ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

2 มีเข้าอ่านล่าสุด
0
602

ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลแม่คำมีฉบับดังกล่าว  ได้รับการอนุมัติจากนายอำเภอหนองม่วงไข่ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว    องค์การบริหารส่วนตำบลแม่คำมี จึงขอประกาศใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป  ผู้ใดสนใจในรายละเอียดของข้อบัญญัติฯฉบับนี้ สามารถตรวจสอบดูรายละเอียดได้ที่ป้ายประกาศ/ประชาสัมพันธ์  ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแม่คำมี หากมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อบัญญัติที่ประกาศใช้ไปแล้วนั้น  สามารถสอบถามได้ที่สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่คำมี  หรือสอบถามทางโทรศัพท์ได้ที่หมายเลข 0-5463-5896 ในวันและเวลาราชการ

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ    ณ   วันที่   18  เดือนกันยายน  พ.ศ.  2556

6400_center
ดูบทความทั้งหมดโดย อบต.แม่คำมี

บทความล่าสุด

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่คำมี เรื่อง ประกาศเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่อง งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567