หน้าหลัก ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง ประกาศราคากลางงานก่อสร้างจำนวน 4 โครงการ1.โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำหมู่ที่ 2,ต่อเติมอาคารศูนย์เรียนรู้ บริเวณศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 4 ,ก่อสร้างราวกันตกปากซอย 6 หมู่ที่ 4

ประกาศราคากลางงานก่อสร้างจำนวน 4 โครงการ1.โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำหมู่ที่ 2,ต่อเติมอาคารศูนย์เรียนรู้ บริเวณศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 4 ,ก่อสร้างราวกันตกปากซอย 6 หมู่ที่ 4

0 มีเข้าอ่านล่าสุด
0
952
ปร4,ปร5
แบบนางศรีไว24062563
บก01
ทีโออายนางศรีไว24062563
บก01
บกจันฟอง
ปร4,ปร5 คกก.24062563
ร่างทีโออาจันทร์ฟอง24062563
รายละเอียดจันทร์ฟอง24062563
บก01.ศูนย์เรียนรู้24062563
แบบ24062563
ปรคกก.ศูนย์เรียนรู้24062563
ปรช่าง24062563
ร่างทีโออา24062563
แแบบราว24062563
บก0124062563
ปรคกกราวกันตก24062563
ปรช่าง24062563
รายละเอียดราว24062563
ร่าวทีโออาราว24062563

 

บทความล่าสุด

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่คำมี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานของสำนักปลัด จำนวน 16 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง