หน้าหลัก ทะเบียนหนังรับ,หนังสือสั่งการ 1094/2566 [พร 0818/ว1008-14 ก.ค.66] เรื่อง การประชุมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาอำเภอ 5 ปี (พ.ศ.2566- 2570) ฉบับทบทวนปี 2566

1094/2566 [พร 0818/ว1008-14 ก.ค.66] เรื่อง การประชุมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาอำเภอ 5 ปี (พ.ศ.2566- 2570) ฉบับทบทวนปี 2566

0 มีเข้าอ่านล่าสุด
0
146

บทความล่าสุด

1099/2566 [พร 0023.5/ว2668-12 ก.ค.66] เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของ อปท.2559