หน้าหลัก ทะเบียนหนังรับ,หนังสือสั่งการ 873/2566 [คค 0703.40/2433-2 มิ.ย.66] เรื่อง การโอนสินทรัพย์ที่ได้มาจากการใช้จ่ายงบประมาณของจังหวัดแพร่ (รานการครุภัณฑ์/รายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง)

873/2566 [คค 0703.40/2433-2 มิ.ย.66] เรื่อง การโอนสินทรัพย์ที่ได้มาจากการใช้จ่ายงบประมาณของจังหวัดแพร่ (รานการครุภัณฑ์/รายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง)

0 มีเข้าอ่านล่าสุด
0
129

บทความล่าสุด

1099/2566 [พร 0023.5/ว2668-12 ก.ค.66] เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของ อปท.2559