หน้าหลัก ทะเบียนหนังรับ,หนังสือสั่งการ 514/2566 [พร 0023.5/ว140-21 มี.ค.66] เรื่อง การปรับปรุงบัญชีค่าแรงงาน/ดำเนินการสำหรับถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้างฯ

514/2566 [พร 0023.5/ว140-21 มี.ค.66] เรื่อง การปรับปรุงบัญชีค่าแรงงาน/ดำเนินการสำหรับถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้างฯ

0 มีเข้าอ่านล่าสุด
0
140

บทความล่าสุด

1099/2566 [พร 0023.5/ว2668-12 ก.ค.66] เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของ อปท.2559