หน้าหลัก ระเบียบปฏิบัติอื่น มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง (ระบบแท่ง)

มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง (ระบบแท่ง)

3 min read
0
1,093

นักบริหารงานท้องถิ่น (ต้น-สูง).pdf[ ]5893 Kb

นักบริหารงานทั่วไป (ต้น-สูง).pdf[ ]6485 Kb

นักบริหารงานการคลัง (ต้น-สูง).pdf[ ]6399 Kb

นักบริหารงานช่าง (ต้น-สูง).pdf[ ]4946 Kb

นักบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม (ต้น-สูง).pdf[ ]7422 Kb

นักบริหารงานสวัสดิการสังคม (ต้น-สูง).pdf[ ]4652 Kb

นักบริหารงานประปา (ต้น-สูง).pdf[ ]4441 Kb

นักบริหารงานการศึกษา (ต้น-สูง).pdf[ ]5417 Kb

นักบริหารงานช่างสุขาภิบาล (ต้น-สูง).pdf[ ]5391 Kb

นักบริหารงานการเกษตร (ต้น-สูง).pdf[ ]4910 Kb

นักจัดการงานทั่วไป (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ).pdf[ ]5021 Kb

นักทรัพยากรบุคคล (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ).pdf[ ]5709 Kb

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (ปฏิบัติการ-เชี่ยวยาญ).pdf[ ]6087 Kb

นักจัดการงานทะเบียนและบัตร (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ).pdf[ ]4971 Kb

นิติกร (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ).pdf[ ]4845 Kb

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ).pdf[ ]5257 Kb

นักวิชาการเงินและบัญชี (ปฏิบัติการ- เชี่ยวชาญ).pdf[ ]7496 Kb

นักวิชาการคลัง (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ).pdf[ ]6254 Kb

นักวิชาการจัดเก็บรายได้ (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ).pdf[ ]6192 Kb

นักวิชาการพัสดุ (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ).pdf[ ]6341 Kb

นักวิชาการตรวจสอบภายใน (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ).pdf[ ]6115 Kb

นักวิชาการพาณิชย์ (ปฏิบัติการ-ชำนาญการพิเศษ).pdf[ ]4652 Kb

นักประชาสัมพันธ์ (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ).pdf[ ]6697 Kb

นักพัฒนาการท่องเที่ยว (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ).pdf[ ]6286 Kb

นักวิเทศสัมพันธ์ (ปฏิบัติการ-ชำนาญการพิเศษ).pdf[ ]3119 Kb

นักวิชาการเกษตร (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ).pdf[ ]6387 Kb

นักวิชาการประมง (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ).pdf[ ]4915 Kb

นักวิชาการสวนสาธารณะ (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ).pdf[ ]5862 Kb

นักวิทยาศาสตร์ (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ).pdf[ ]5516 Kb

นักวิชาการสาธารณสุข (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ).pdf[ ]7238 Kb

พยาบาลวิชาชีพ (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ).pdf[ ]5932 Kb

นักกายภาพบำบัด (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ).pdf[ ]4414 Kb

นักอาชีวบำบัด (ปฏิบัติการ-ชำนาญการพิเศษ).pdf[ ]3411 Kb

แพทย์แผนไทย (ปฏิบัติการ-ชำนาญการพิเศษ).pdf[ ]3153 Kb

นักวิชาการสุขาภิบาล (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ).pdf[ ]5830 Kb

นักวิชาการสิ่งแวดล้อม (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ).pdf[ ]5850 Kb

นักโภชนาการ (ปฎิบัติการ-เชี่ยวชาญ).pdf[ ]4335 Kb

นักเทคนิคการแพทย์ (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ).pdf[ ]4681 Kb

นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ).pdf[ ]6844 Kb

นักรังสีการแพทย์ (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ).pdf[ ]4721 Kb

เภสัชกร (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ).pdf[ ]4887 Kb

ทันตแพทย์ (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ).pdf[ ]4863 Kb

นายสัตวแพทย์ (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ).pdf[ ]6483 Kb

นายแพทย์ (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ).pdf[ ]5623 Kb

วิศวกรโยธา (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ).pdf[ ]5980 Kb

นักผังเมือง (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ).pdf[ ]5872 Kb

วิศวกรเครื่องกล (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ).pdf[ ]6408 Kb

วิศวกรไฟฟ้า (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ).pdf[ ]6428 Kb

วิศวกรสุขาภิบาล (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ).pdf[ ]6328 Kb

นักจัดการงานช่าง (ปฏิบัติการ-ชำนาญการพิเศษ).pdf[ ]3628 Kb

นักพัฒนาชุมชน (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ).pdf[ ]6574 Kb

นักสังคมสงเคราะห์ (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ).pdf[ ]6284 Kb

นักวิชาการศึกษา (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ).pdf[ ]6202 Kb

บรรณารักษ์ (ปฏิบัติการ-ชำนาญการพิเศษ.pdf[ ]3888 Kb

นักวิชาการวัฒนธรรม (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ).pdf[ ]5373 Kb

นักสันทนาการ (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ).pdf[ ]5003 Kb

นักพัฒนาการกีฬา (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ).pdf[ ]4465 Kb

ภัณฑารักษ์ (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ).pdf[ ]4382 Kb

นักจัดการงานเทศกิจ (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ).pdf[ ]6138 Kb

นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ).pdf[ ]4448 Kb

เจ้าพนักงานธุรการ (ปฏิบัติงาน-อาวุโส).pdf[ ]3455 Kb

เจ้าพนักงานทะเบียน (ปฏิบัติงาน-อาวุโส).pdf[ ]3214 Kb

เจ้าพนักงานเวชสถิติ (ปฏิบัติงาน-อาวุโส).pdf[ ]2206 Kb

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (ปฏิบัติงาน-อาวุโส).pdf[ ]3283 Kb

เจ้าพนักงานการคลัง (ปฏิบัติงาน-อาวุโส).pdf[ ]3807 Kb

เจ้าพนักงานพัสดุ (ปฏิบัติงาน-อาวุโส).pdf[ ]3042 Kb

เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ (ปฏิบัติงาน-อาวุโส).pdf[ ]3457 Kb

เจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์ (ปฏิบัติงาน-อาวุโส).pdf[ ]3334 Kb

เจ้าพนักงานส่งเสริมการท่องเที่ยว (ปฏิบัติงาน-อาวุโส).pdf[ ]3475 Kb

เจ้าพนักงานการเกษตร (ปฏิบัติงาน-อาวุโส).pdf[ ]3134 Kb

เจ้าพนักงานประมง (ปฏิบัติงาน-อาวุโส).pdf[ ]3159 Kb

เจ้าพนักงานสัตวบาล (ปฏิบัติงาน-อาวุโส).pdf[ ]2899 Kb

เจ้าพนักงานสวนสาธารณะ (ปฏิบัติงาน-อาวุโส).pdf[ ]2856 Kb

เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์ (ปฏิบัติงาน-ชำนาญงาน).pdf[ ]2254 Kb

เจ้าพนักงานสาธารณสุข (ปฏิบัติงาน-อาวุโส).pdf[ ]3879 Kb

พยาบาลเทคนิค (ปฏิบัติงาน-อาวุโส).pdf[ ]2937 Kb

เจ้าพนักงานเวชกรรมฟื้นฟู (ปฏิบัติงาน-ชำนาญงาน).pdf[ ]1974 Kb

เจ้าพนักงานสุขาภิบาล (ปฏิบัติงาน-อาวุโส).pdf[ ]3183 Kb

โภชนากร (ปฏิบัติงาน-อาวุโส).pdf[ ]2951 Kb

เจ้าพนักงานรังสีการแพทย์ (ปฏิบัติงาน-อาวุโส).pdf[ ]2914 Kb

เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ (ปฏิบัติงาน-ชำนาญงาน).pdf[ ]2060 Kb

เจ้าพนักงานเภสัชกรรม (ปฏิบัติงาน-ชำนาญงาน).pdf[ ]2018 Kb

เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข (ปฏิบัติงาน-อาวุโส).pdf[ ]2845 Kb

สัตวแพทย์ (ปฏิบัติงาน-อาวุโส).pdf[ ]3486 Kb

นายช่างโยธา (ปฏิบัติงาน-อาวุโส).pdf[ ]3035 Kb

นายช่างเขียนแบบ (ปฏิบัติงาน-อาวุโส).pdf[ ]2480 Kb

นายช่างสำรวจ (ปฏิบัติงาน-อาวุโส).pdf[ ]2995 Kb

นายช่างผังเมือง (ปฏิบัติงาน-อาวุโส).pdf[ ]3283 Kb

นายช่างเครื่องกล (ปฏิบัติงาน-อาวุโส).pdf[ ]3309 Kb

นายช่างไฟฟ้า (ปฏิบัติงาน-อาวุโส).pdf[ ]3039 Kb

เจ้าพนักงานประปา (ปฏิบัติงาน-อาวุโส).pdf[ ]3391 Kb

นายช่างศิลป์ (ปฏิบัติงาน-อาวุโส).pdf[ ]2939 Kb

นายช่างภาพ (ปฏิบัติงาน-ชำนาญงาน).pdf[ ]2021 Kb

เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน (ปฏิบัติงาน-อาวุโส).pdf[ ]3680 Kb

เจ้าพนักงานห้องสมุด (ปฏิบัติงาน-ชำนาญงาน).pdf[ ]1826 Kb

เจ้าพนักงานศูนย์เยาวชน (ปฏิบัติงาน-อาวุโส).pdf[ ]3201 Kb

เจ้าพนักงานเทศกิจ (ปฏิบัติงาน-อาวุโส).pdf[ ]3434 Kb

เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปฏิบัติงาน-อาวุโส).pdf[ ]3359 Kb

บทความล่าสุด

ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง ประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบแข่งขัน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑