หน้าหลัก สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน (สขร.1) สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2565

สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2565

0 มีเข้าอ่านล่าสุด
0
1,617
สขร ก.ค 65

บทความล่าสุด

รายงานการจัดทำผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง สขร ประจำเดือนตุลาคม 2566