หน้าหลัก สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน (สขร.1) สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2565

สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2565

0 มีเข้าอ่านล่าสุด
0
1,474
สขร ก.ค 65

บทความล่าสุด

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2565 (สขร.1)