หน้าหลัก E-Service e-Service อบต.แม่คำมี

e-Service อบต.แม่คำมี

6 มีเข้าอ่านล่าสุด
0
2,581

คู่มือการขอรับบริการออนไลน์ (e-Service)
• เป็นการให้บริการออนไลน์ ที่องค์การบริหารส่วนตำบลแม่คำมี ได้จัดทำขึ้น เพื่ออำนวยความสะดวก และเพิ่มประสิทธิภาพการบริการ ของหน่วยงานให้แก่ประชาชน
• ผู้มีความประสงค์จะขอรับบริการ สามารถแจ้งความประสงค์ โดยการกรอกข้อมูลรายละเอียดการขอรับบริการของท่าน ลงในแบบฟอร์ม การขอรับบริการออนไลน์ (e-Service) มีขั้นตอนดังนี้
1. ท่านสามารถเข้าไปที่ หัวข้อ บริการ e –service อบต.แม่คำมี แล้ว คลิกเพื่อเข้าสู่ระบบ
เลือกบริการที่ท่านต้องการ กรอกข้อมูล รายละเอียดการขอรับบริการของท่าน ลงในแบบฟอร์ม Google Form การขอรับบริการออนไลน์
3. กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน หากมี * สีแดงที่หัวข้อใด แสดงว่าเป็นข้อมูลจำเป็นที่จะต้องกรอกให้ครบถ้วน
4. เมื่อกรอกข้อมูลครบแล้วให้กด ส่ง
5. เจ้าหน้าที่ได้รับข้อความ และทำการตรวจสอบข้อมูลรายละเอียด ผ่านระบบ Google Drive พร้อมกับดำเนินการปริ๊นแบบขอรับบริการออนไลน์
6. เมื่อผู้บริหารได้พิจารณาแล้ว เจ้าหน้าที่จะแจ้งผลการพิจารณาให้ท่านทราบ ผ่านช่องทางติดต่อ ตามที่ท่านระบุโดยเร็ว พร้อมดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

e-Service อบต.แม่คำมี  คลิกเพื่อเข้าระบบ

ดูบทความทั้งหมดใน E-Service