หน้าหลัก ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง สรุปผลการจัดซ์้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2564 (สขร. 1)

สรุปผลการจัดซ์้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2564 (สขร. 1)

0 มีเข้าอ่านล่าสุด
0
1,980
สขร มิ.ย.

บทความล่าสุด

ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่คำมี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมคอมพิวเตอร์ของกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง