หน้าหลัก ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุ รายงานการจัดทำผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง สขร.1 รอบเดือน ตุลาคม 2563

รายงานการจัดทำผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง สขร.1 รอบเดือน ตุลาคม 2563

0 มีเข้าอ่านล่าสุด
0
2,306
สขร.1 ต.ค. 63
ดูบทความทั้งหมดใน ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุ

บทความล่าสุด

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่คำมี