หน้าหลัก ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุ รายงานการจัดทำผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง สขร.1 รอบเดือน ตุลาคม 2563

รายงานการจัดทำผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง สขร.1 รอบเดือน ตุลาคม 2563

0 มีเข้าอ่านล่าสุด
0
2,768
สขร.1 ต.ค. 63

บทความล่าสุด

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2567