จ้างจ้างเหมารถบัสเดินทางศึกษาดูงานตามโครงการอบรมให้ความรู้การอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(13 ก.ย. 2566)
ซื้อเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(17 ส.ค. 2566)
ซื้อกระดาษ เอ 4 ขนาด 80 แกรม จำนวน 50 รีม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(11 ก.ค. 2566)
จ้างรถตู้ปรับอากาศ จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(10 ก.ค. 2566)
จ้างซ่อมแซมระบบเสียงตามสายหมู่ที่ 4 บ้านพิมสาร ตำบลแม่คำมี อำเภอหนองม่วงไข่ จังหวัดแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(6 ก.ค. 2566)
ซื้อเพาเวอร์แอมป์ขยายเสียง ขนาดกำลังขับ 1,000 วัตต์ รองรับ USB จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(6 ก.ค. 2566)
จ้างเหมารถตู้ปรับอากาศ ขนาด 12 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(6 ก.ค. 2566)
ซื้อวัสดุกีฬา ประจำปี 2566 จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(5 ก.ค. 2566)
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศ แบบติดผนัง ขนาด 18,000 บีทียู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(29 มิ.ย. 2566)
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศ จำนวน 3 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(29 มิ.ย. 2566)
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โต๊ะหมู่บูชา จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(22 มิ.ย. 2566)
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำหรับงานของกองคลัง จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(22 มิ.ย. 2566)
ซื้อเครื่องซักผ้าแบบธรรมดาขนาด 15 กิโลกรัม จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(15 มิ.ย. 2566)
ซื้อเครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง เพลาลอย พร้อมมอเตอร์ ขนาด 30 HP 380 V รวมอุปกรณ์และค่าติดตั้ง จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(8 มิ.ย. 2566)
ซื้อวัสดุสำนักงานจำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(6 มิ.ย. 2566)
ซื้อจัดซื้อวัสดุสำหรับผู้ประสบวาตภัยในตำบลแม่คำมี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(6 มิ.ย. 2566)
จ้างเหมาซ่อมแซมหอกระจายข่าวเสียงตามสาย หมู่ที่ 1 ตำบลแม่คำมี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(31 พ.ค. 2566)
จ้างเหมาบุคคลเป็นผู้ช่วยในงานพัสดุ ทะเบียนและทรัพย์สิน จำนวน 1 คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(30 พ.ค. 2566)
ซื้อทรายอะเบท จำนวน 6 ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(25 พ.ค. 2566)
ซื้อทรายอะเบท จำนวน 6 ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(25 พ.ค. 2566)