หน้าหลัก ระเบียบข้อกฎหมาย

ระเบียบข้อกฎหมาย

ระเบียบข้อกฎหมาย

พ.ร.บ./พ.ร.ก.

 1. ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่คำมี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานของสำนักปลัด จำนวน 16 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  หมวด: พ.ร.บ./พ.ร.ก. วันที่: 2023-01-23
 2. ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่คำมี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานของ กองคลัง จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  หมวด: พ.ร.บ./พ.ร.ก. วันที่: 2023-01-23
 3. 80/2566 [พร 0023.14/ว32-12ม.ค.66] เรื่อง การจัดซื้อวัสดุในกิจกรรมสาธารณะเพื่อรณรงค์ให้ประชาชนในท้องถิ่นที่มีส่วนร่วมในการคัดแยกมูลฝอย
  หมวด: พ.ร.บ./พ.ร.ก. วันที่: 2023-01-20
 4. 79/2566 [พร 0023.3/ว161-13 ม.ค.66] เรื่อง แนวทางการบริหารจัดการงบประมาณ รายการเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารเสริม(นม)ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2565 (เพิ่มเติม)
  หมวด: พ.ร.บ./พ.ร.ก. วันที่: 2023-01-20
 5. 78/2566 [พร 0023.5/ว23-12 ม.ค.66] เรื่อง แจ้งรายละเอียดการจัดเก็บและนำส่งเงินรายได้ อปท. ประจำเดือน ธันวาคม 2565
  หมวด: พ.ร.บ./พ.ร.ก. วันที่: 2023-01-20
 6. 77/2566 [สสพส.24/2566-12 ม.ค.66] เรื่อง ขอเปลี่ยนแปลงที่อบรมสัมมนา “บทบาทภารกิจของ อปท.การประชุมสภาท้องถิ่น เทคนิคการใช้จ่ายเงินสะสม เงินทุนสำรองเงินสะสม การงบประมาณและการบริหารการจัดซื้อจัดจ้าง” รุ่นที่ 4
  หมวด: พ.ร.บ./พ.ร.ก. วันที่: 2023-01-20
 7. 76/2566 [พร 0023.14/ว65-11 ม.ค.66] เรื่อง การตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2567 งบเงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับสนับสนุนศูนย์คัดกรองและศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคม(ยาเสพติด)
  หมวด: พ.ร.บ./พ.ร.ก. วันที่: 2023-01-20
 8. 75/2566 [พร 0023.14/ว114-11 ม.ค.66] เรื่อง การรายงานข้อมูลหนี้สินของ อปท.ภายใต้กฏหมายว่าด้วยวินัยการเงินการคลังของรัฐและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
  หมวด: พ.ร.บ./พ.ร.ก. วันที่: 2023-01-20
 9. 74/2566 [พร 0023.1/ว14-11 ม.ค.66] เรื่อง แจ้งข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 49/2565
  หมวด: พ.ร.บ./พ.ร.ก. วันที่: 2023-01-20
 10. 73/2566 [พร 0023.5/ว12-10 ม.ค.66] เรื่อง หลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขในการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการงานก่อสร้างที่มีสิทธิเป็นผู้ยื่นข้อเสนอต่อหน่วยงานของรัฐ
  หมวด: พ.ร.บ./พ.ร.ก. วันที่: 2023-01-20
 11. 72/2566 [พร 0023.5/ว13-10 ม.ค.66] เรื่อง กำหนดแนวทางการยื่นข้อเสนอต่อหน่วยงานภาครัฐของผู้ประกอบการงานก่อสร้างที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้กับกรมบัญชีกลางฯ
  หมวด: พ.ร.บ./พ.ร.ก. วันที่: 2023-01-20
 12. 71/2566 [พร 0023.5/ว88-10 ม.ค.66] เรื่อง โครงการฝึกอบรมด้านพัสดุในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย อิเล้กทรอนิกส์(e-GP) ระยะที่ 5(เพิ่มเติม)
  หมวด: พ.ร.บ./พ.ร.ก. วันที่: 2023-01-20
 13. 70/2566 [พร 0023.3/ว10-10 ม.ค.66] เรื่อง โครงการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ตลอดช่วงวัย ผ่านระบบ Zoom Meeting
  หมวด: พ.ร.บ./พ.ร.ก. วันที่: 2023-01-20
 14. 69/2566 [กค 0318.38/ว4-9 ม.ค.66] เรื่อง ขอส่งประกาศคณะกรรมการประเมินราคาทรัพย์สินเพื่อประโยชน์แห่งรัฐประจำจังหวัดแพร่
  หมวด: พ.ร.บ./พ.ร.ก. วันที่: 2023-01-20
 15. 68/2566 [คค 0733.2/62-5 ม.ค.66] เรื่อง โครงการฝึกอบรมสำหรับบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
  หมวด: พ.ร.บ./พ.ร.ก. วันที่: 2023-01-20
 16. 67/2566 [12 ม.ค.66] เรื่อง บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
  หมวด: พ.ร.บ./พ.ร.ก. วันที่: 2023-01-20
 17. 66/2566 [พร 0023.5/ว153-12 ม.ค.66] เรื่อง การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2566 งบเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการจัดการศึกษาท้องถิ่น ประจำไตรมาสที่ 2
  หมวด: พ.ร.บ./พ.ร.ก. วันที่: 2023-01-20
 18. 65/2566 [พร 0023.14/ว27-12 ม.ค.66] เรื่อง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการกำหนดตำแหน่งพนักงานจ้างในสถานศึกษา(รร./ศพด.)สังกัด อปท.
  หมวด: พ.ร.บ./พ.ร.ก. วันที่: 2023-01-20
 19. 64/2566 [พร 002.14/ว28-12 ม.ค.66] เรื่อง แนวปฏิบัติการลดภาระงานครูที่นอกเหนือจากภาระงานสอนในสถานศึกษาสังกัด อปท.
  หมวด: พ.ร.บ./พ.ร.ก. วันที่: 2023-01-20
 20. 63/2566 [พร 0023.14/ว29-12 ม.ค.66] เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการอนุญาตตามมาตรา9 แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน (ฉบับที่2)พ.ศ.2565
  หมวด: พ.ร.บ./พ.ร.ก. วันที่: 2023-01-20
 21. 62/2566 [พร 0023.14/ว30-12 ม.ค.66] เรื่อง ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์แบบประเมินทักษะพ่อแม่ ผู้ปกครองในการอบบรมเลี้ยงดูบุตร
  หมวด: พ.ร.บ./พ.ร.ก. วันที่: 2023-01-20
 22. 61/2566 [พร 0023.4/ว133-11ม.ค.66] เรื่อง หนังสือกฏหมายระเบียบ หนังสือซักซ้อมแนวทางปฏิบัติ และข้อหารือเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของ อปท. ประจำปี 2565
  หมวด: พ.ร.บ./พ.ร.ก. วันที่: 2023-01-20
 23. 60/2566 [พร 0818/ว26-11 ม.ค.66] เรื่อง ประกาศจังหวัดแพร่ “นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล”
  หมวด: พ.ร.บ./พ.ร.ก. วันที่: 2023-01-20
 24. 59/2566 [พร 0818/ว25-11 ม.ค.66] เรื่อง การติดตามการใช้ปูนซีเมนต์ไฮดรอลิกของกรมโยธาธิการและผังเมือง
  หมวด: พ.ร.บ./พ.ร.ก. วันที่: 2023-01-20
 25. 58/2566 [พร 0818/ว19-10 ม.ค.66] เรื่อง ขอเชิญร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย
  หมวด: พ.ร.บ./พ.ร.ก. วันที่: 2023-01-20
 26. 57/2566 [พร 0818/ว22-11 ม.ค.66] เรื่อง แนวทางการป้องและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2566 (ฉบับที่8)
  หมวด: พ.ร.บ./พ.ร.ก. วันที่: 2023-01-20
 27. 56/2566 [พร 74001/ว9-5 ม.ค.66] เรื่อง รับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบล
  หมวด: พ.ร.บ./พ.ร.ก. วันที่: 2023-01-20
 28. 55/2566 [พร 0023.4/ว132-11 ม.ค.66] เรื่อง หนังสือ การกำกับดูแล อปท.ขอผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอำเภอ ประจำปี 2565
  หมวด: พ.ร.บ./พ.ร.ก. วันที่: 2023-01-20
 29. 54/2566 [พร 0023.3/ว135-11 ม.ค.66] เรื่อง คู่มือแนวทางการปฏิบัติการเข้าใช้งานระบบและสื่อประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับบัญชีราคาประเมินที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง
  หมวด: พ.ร.บ./พ.ร.ก. วันที่: 2023-01-20
 30. 53/2566 [พร 0023.3/ว18-12 ม.ค.66] เรื่อง แจ้งประชาสัมพันธ์ให้สถานศึกษาในสังกัดเข้าร่วมประชุมผ่านระบบการถ่ายทอดสด OBEC Chanal
  หมวด: พ.ร.บ./พ.ร.ก. วันที่: 2023-01-20

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย

RSS ระเบียบกระทรวงมหาดไทย – องค์การบริหารส่วนตำบล แม่คำมี อ.หนองม่วงไข่ จ.แพร่

ระเบียบปฏิบัติอื่น

RSS องค์การบริหารส่วนตำบล แม่คำมี อ.หนองม่วงไข่ จ.แพร่

ข้อบัญญัติ

RSS องค์การบริหารส่วนตำบล แม่คำมี อ.หนองม่วงไข่ จ.แพร่

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

RSS องค์การบริหารส่วนตำบล แม่คำมี อ.หนองม่วงไข่ จ.แพร่

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี

RSS องค์การบริหารส่วนตำบล แม่คำมี อ.หนองม่วงไข่ จ.แพร่

แผนพัฒนาท้องถิ่น

RSS องค์การบริหารส่วนตำบล แม่คำมี อ.หนองม่วงไข่ จ.แพร่

พรบ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558

RSS องค์การบริหารส่วนตำบล แม่คำมี อ.หนองม่วงไข่ จ.แพร่